23 Temmuz 2018 Pazartesi

Ders İçerikleri

5404 defa okundu

TBT 101 Ekolojiye Giriş

Ekoloji, tanımı, ekolojinin tarihsel gelişimi, ekolojinin diğer bilim dalları ile ilişkisi, ekolojide temel kavramlar, ekolojinin bölümleri, birey ekolojisi, çevre, faktör ve ekolojik niş, sınırlayıcı faktörler (sıcaklık, ışık, su, iyonize radyasyon, toprak), çevre faktörlerine tolerans, ekosistem ekolojisi, ekosistemin öğeleri, doğal ekosistemlerde değişim ve oluşum, agro-ekosistemler, ekosistemlerin sınıflandırılması, karasal ekosistemler, tatlı su ekosistemleri, özel ekosistemler, deniz ekosistemleri, popülasyon ekolojisi, kommunite ekolojisi, birlikte evrim, biyoçeşitlilik, ekosistemin temel işlevleri, enerji akımı, termodinamik yasaları, güneş ışığı ve çevredeki enerji, verimlilik kavramı, besin zincirinde enerji paylaşımı, biyo-jeokimyasal döngüler; azot, fosfor, kükürt, karbon ve su döngüleri, zorunlu olmayan elementlerin döngüsü.

TBT 201 Biyokimya

Biyokimyanın tanımı ve önemi, Hücre organelleri ve fonksiyonları, Biyokimyada suyun önemi, Termodinamik, Amino asitler, peptitler, protein kimyası, Enzimler (Enzim kinetiği, enzimatik aktivitenin düzenlenmesi, temel reaksiyon mekanizmaları), Vitaminler, Karbonhidratlar (Glikoliz ve karbonhidrat metabolizması, Sitrik asit döngüsü, Oksidatif fosforilasyon), Fotosentez, elektron transport ve ATP sentezi, Yağlar (yağ asitleri, fosfolipitler, membranların yapısı ve transport), Nükleik asitler (Yapıları ve sentezlenmeleri), DNA ve RNA, Replikasyon, Onarım, Transkripsiyon, Translasyon, Sekonder metabolitler, Izoprenoidler, Fenilpropanoidler, Büyüme ve gelişmeyi kontrol eden sinyal molekülleri, Renk maddeleri.

TBT 202 Genetiğe Giriş

Genetiğe giriş, hücre bölünmesi ve kromozomlar, mendel genetiği, menden oranlarının modifikasyonu, kuantitatif genetik, linkage (bağlantı) ve kromozom haritalaması, (türkçeleştirilecek) non-mendelian kalıtım, kromozom varyasyonları ve cinsiyet belirlenmesi, dna- hayatın fiziksel kaynağı, DNA- replikasyon ve sentezi, DNA- kromozomlar üzerindeki organizasyon ve genler, DNA- mutasyon, onarım ve transposable elements, genetik bilginin depolanması ve expresyonu, transkripsiyon ve translasyon, protein yapısı ve fonksiyonu, recombinant dna teknolojisi, bakteri ve bakteriofajlarin genetiği, developmental genetik, populasyon genetiği, genetik ve evrim.

TBT 213 Bitki ve Hayvan Fizyolojisi

Bitki fizyolojisi ve önemi, Bitkinin genel yapısı ve özellikleri, Tohum ve kısımları, çimlenme ve çimlenmede etkili faktörler, Bitkilerde su metabolizması, Bitkilerde su alımı, su kaybı ve bunları etkileyen faktörler, Bitkilerde beslenme metabolizması, Bitki besin maddelerinin alınması ve taşınması, Bitkilerde iletim sistemi, Bitkilerde karbon metabolizması; Hayvanlarda kemik, kas ve eklem bilimleri, sindirim, solunum, ürogenital, sinir, dolaşım ve boşaltım sistemlerinin yapıları ve işleyişleri, hücre fizyolojisi, lokomotor, sindirim, solunum, dolaşım, ürogenital, laktasyon, sinir ve boşaltım sistemleri fizyolojisi. Endokrinoloji ve iletişim aracı olarak hormonlar.

TBT 217 Biyosistem Mühendisliği

Tarım teknolojileri ve mühendislik alanında sınıflandırma ve terminoloji. Tarımda bilgi teknolojileri, hassas tarım, tarımda güç ve enerji, biyolojik malzemelerin özellikleri ve hasat sonrası işlemler, tarımsal yapılar ve çevre, hayvansal üretim teknolojileri, toprak ve su, kırsal gelişme konularında giriş bilgileri. biyosistemde matematiksel modelleme, yeşil bitki biyosisteminde suyun özellikleri, toprak-bitki-atmosfer sürekliliğinde su hareketi, yeşil bitki anatomisinin temel kavramları, yeşil bitki fizyoloji unsurları, yeşil bitki-toprak ortamı, yeşil bitki ortamında radyant enerji, toprakta ısı akımı, toprakta ısı akımı, çeşitli makine, sistem ve süreçlere ilişkin örnekler ve tarım ve biyosistemlerde karşılaşılan mühendislik problemleri.

TBT 224 Hücre Biyolojisi

Hücre ve organellerin yapısı ve fonksiyonları, çekirdeğin görevleri, hücre iskelet sistemi, hücrelerde fotosentez ve solunum, hücreler arası madde alış verişi, hücre reseptörleri ve hücreler arası haberleşme, imminoloji ve hücrelerin farklılaşması.

TBT 226 Biyoistatistik

Bu ders İstatistik terimlerin tanımları, verilerin toplanması, özetlenmesi, dağılımlar, özelliklerin birbirleriyle olan ilişkileri, hipotez kontrolleri, güven aralığı ve varyans analiz tekniği ve tekrarlan ölçümlü varyans analizi tekniklerini kapsamaktadır.

TBT 301 Moleküler Biyoloji

Moleküler Biyolojinin tanımı, kapsamı, tarihçesi ve önemi, hücrenin yapısı, organelleri ve işlevleri, moleküler biyolojinin merkez dogması, aminoasitlerin ve proteinlerin yapısı ve fonksiyonları, nükleotidler ve nükleik asitlerin yapısı ve fonksiyonları, genetik materyal ve kromozomun yapısı, DNA replikasyonu ve tamiri, transkripsiyon ve gen ekspresyonunun düzenlenmesi, genetik kod, protein sentezi ve yönlendirilmesi, organel genomları ve yapısı, hücre döngüsü ve kontrol mekanizması, rekombinant DNA teknikleri ve uygulama alanları, genomiks.

TBT 311 Moleküler Laboratuar Teknikleri I

Laboratuarda dikkat edilecek kurallar (genel kimyasal maddelerle ilgili, sağlıkla ilgili), laboratuarda kullanılan araç ve gereçler ve bunların temizlenmesi, laboratuar aletleri, teraziler ve tartım işlemleri, ölçüler ve birimler, indikatörler ve standart çözeltiler, DNA izolasyonu, RNA izolasyonu, protein izolasyonu,  nükleik asitlerin ve proteinlerin konsantrasyon ve saflıklarının tayini, yatay ve dikey elektroforezin prensipleri jel hazırlama, poliakrilamit jel elektroforezi, agaroz jel elektroforezi, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR), Ters-transkiripsiyon PCR (RT-PCR). Restriksiyon enzimleri, cDNA sentezi ve gen klonlama yöntemleri, ligasyon, kompetent bakteri hücrelerinin hazırlanması ve transformasyonu, plasmid pürifikasyonu. Moleküler markörler ve analiz yöntemleri.

TBT 315 Biyoteknolojiye Giriş

Biyoteknolojinin tanımı ve tarihçesi, Dünyada biyoteknolojinin önemi, Biyoteknolojideki gelişmeler, Biyoteknolojinin uygulama alanları, Biyoteknolojide kullanılan yöntemler  (doku kültürleri), Biyoteknolojide kullanılan yöntemler  (moleküler), Enzimler, Vektörler, Genetik transformasyon, Genetik transformasyonun doğrulanması, Moleküler markörler, Genetik haritalama, Genetiği değiştirilmiş organizmalar ve tarımda kullanım alanları, Çevre ve üretim açısından genetiği değiştirilmiş organizmalar faydaları ve riskleri. Uygulamadaki hukuki boyutları.

TBT317 Biyoteknolojide Proje Hazırlama ve Değerlendirme

Proje kavramı, kapsamı, biyoteknoloji projeleri ve özellikleri, konu belirleme, projenin gerekçesi ve etüdü, proje planlama ve yazımı .

TBT322 Moleküler Laboratuar Teknikleri II

Nükleik asit blotlama teknikleri, prob hazırlama ve DNA, RNA etiketleme yöntemleri, southern blotlama ve DNA analizi, northern blotlama ve RNA analizi, antikorların yapısı ve özellikleri teknikleri, antijen antikor etkileşimleri, SDS PAGE, Western blotlama ve protein analizi, Enzim ekstraksiyonu ve aktivitesinin belirlenmesi. DNA dizileme ve analiz yöntemleri, gen ekspresyon analizi (DNA mikroarray analizi, Differential display, Substraktif hibridizasyon etc.), genetik transformasyon teknikleri ve uygulamaları. Gen Kütüphanelerinin oluşturulması ve taranması, Primer dizaynı, BLAST gibi sekans analiz programlarının kullanımı.

TBT324 Biyogüvenlik ve Biyoetik

Transgenik bitkilerde,  hayvanlarda ve mikroorganizmalarda güvenlik, etik ve yasal düzenlemeler. Biyogüvenlik protokolü, Fikri Mülkiyet hakları – patent sistemi, patent örnekleri, canlı organizmaların patentlenmesi, global standartlar, patentlemede etik, Teknoloji koruma sistemi, Transgenik ürünlerde etiketleme, Refüj, Biyogüvenliğin maliyeti, transgenik ürünlerin belirlenmesi ve izlenmesi,

Biyogüvenliğin yararları, Transgenik organizmaların çevresel riskleri, biyoçeşitlilikte biyoetik. Çevre, insan ve hayvanlar için risk analizi ve düzenlemesi, Beslenmede biyogüvenlik, transgenik ürünler ve gıdaların etkisi, transgenik ürünlerin toksikolojik etkileri, Alerjik etkiler, DNA transferi.

TBT 326 Genetik Mühendisliği

Genetik mühendisliğinin tanımı, kapsamı ve tarihçesi. Santrifuj, kromatograpy, elektrofprez, X-ray kristalografi, kütle spekroskopigibi genetik mühendisliğinde kullanılan yardımcı tekniklerin  temel prensipleri uygulama alanları, DNA’nın yapısı ve özellikleri, rekombinant DNA teknolojisinde kullanılan enzimlerin özellikleri ve kullanım şekilleri, gen klonlamasında kullanılan vektörler (plasmid , bakteriofaj, cosmid , BAC ve YAC)  ve özellikleri tasarımı ve modifikasyonları, Restriksiyon enzimleri ve DNA kesimi,  gen klonlama yöntemleri, aşamaları ve uygulama şekilleri,  ligasyon, bakteri transformasyonu recombinant bakterilerin seçimi ve plazmit saflaştırma, PCR ve gen çoğaltım yöntemleri, PCR ürünlerinin klonlaması, bölge spesifik yönlendirilmiş mutagenez yöntemleri ve uygulama alanları,  gen ve protein tasarımımı ve sentezi, mikroorganizma, bitki ve hayvanlara gen aktarım yöntemleri ve uygulama alanları, transgen ve protein  ekspresyounu ve analizli.

TBT 411 Biyoinformatik

Biyoinformatiğin tanımı kapsamı tarihçesi ve kullanım olanakları, otomatik DNA dizileme yöntemleri ve kullanılan istatiksel yöntem ve yazılımlar, internet bazlı veritabanlarına erişim ve veri analiz ve paylaşım yöntemleri, DNA, protein ve diğer biyolojik veri tabanlarının genel özelikleri ve kullanımı, benzerlik temelli algoritmalar (BLAST), çoklu nükleik asit ve aminoasit dizi karşılaştırmaları, filogenetik analiz yöntemleri, yazılımları ve kulanımı, moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknolojik analizlerde bilgisayar yazılımlarının özellikleri, kullanımı ve uygulamaları, gen ekspreyonu ve gen eksprasyonundaki değişikliklerin analizinde kullanılan biyoinformatik yöntemler ve yazılımlar, protein analizleri ve bunlarda kullanılan yöntemler ve yazılımlar, yapı karşılaştırmaları ve homolojiye dayalı 3-D protein yapı modellemesinde kullanılan yöntemler yazılımlar ve uygulama alanları, pedigri ve gen haritalama ve gen haritalamada kullanılan yöntemler ve yazılımlar, QTL haritalamada kullanılan yöntemler ve yazılımlar. 

TBT 422 Tarımsal Savaşta Biyoteknolojik Yöntemler

Bitki hastalık ve zararlıları ile yararlı organizmaların tanısında kullanılan moleküler yöntemler,  etmenlere karşı savaşımda kullanılan dayanıklılık genleri, mikrobial simbiontlar ve herbisit direnç genleri, etmenlerde transgenik bitkilere dayanıklılık, zararlılara karşı genetiği değiştirilmiş doğal düşmanlar, transgenik bitkilerin hedef dışı organizmalara etkileri, mücadelede transgenik  böceklerin kullanımı, entomopatojenlerin biyoteknolojik potansiyeli, antimikrobiyal peptidler, moleküler yöntemlerle bitki hastalıkları ve zararlılarında insektisit direncinin belirlenmesi, yeni insektisidal genlerin uygulamaya verilmesi için moleküler yöntemler ile enzim inhibitörlerini eksprese eden transgenik bitkiler.

TBT 423 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

Genetiği değiştirilmiş organizmaların tarihçesi ve tanımı, Model organizmalar, GD organizmalarının geliştirilmesi ve elde edilme yolları, GDO kullanılma nedenleri, Genetiği değiştirilmiş organizmaların sınıflandırılması, Genetiği değiştirilmiş organizmaların üretimi ve yayılımı, genetiği değiştirilmiş mikrobiyal, memeli ve bitki organizmaları, GD organizmalarının araştırma, çevre, endüstri ve tarımsal üretimde kullanılmaları, GDO ların potansiyel riskleri, GD organizmaların üretilmesi ve ticaretindeki ulusal ve uluslar arası düzenlemeler, GD organizmaları ve biyogüvenlik, ahlaki ve sosyal sorunlar, GDO lar ve gıda güvenliği.

TBT 424 Endüstriyel Biyoteknoloji

Endüstriyel biyoteknolojinin tanımı ve tarihçesi. Termodinamiğin ve kimyasal prosesin temel ilkeleri. Fermentasyon teknolojisi. Endüstriyel biyokatalist geliştirilmesinde kullanılan yöntemler. Çeşitli kimyasalların, biyoaktif moleküllerin, materyallerin ve enerjinin üretiminde kullanılan biyoteknolojik uygulamaların detaylı olarak incelenmesi. Endüstriyel biyoteknolojiye yön verenler ve bu teknolojinin toplumsal boyutlarının incelenmesi.