ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Ders İçerikleri 
Ders Dönemi Ders Kodu Ders Adı Teo Pra La/Uy Akts T.Kre Saat Türü
1.Yarıyıl  FIZ-0103 Fizik I 3 0 0 3 3 3 Zorunlu
Ölçme ve birimler, Vektörler, Bir Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket, Is ve enerji, Potansiyel enerji ve enerjinin Korunumu, Lineer Momentum ve Çarpışmalar, Statik Denge ve Esneklik, Evrensel Çekim Kanunu.
KIM-0105 Genel Kimya l 2 0 0 3 2 2 Zorunlu
Atom yapısı, periyodik tablo, Bağ çeşitleri, Kimyasal denklemler ve denkleştirme yöntemleri, Gazlar, sıvılar ve katılar, Çözeltiler, Konsantrasyonlar, Kimyasal termodinamik.
MAT-0107 Kalkülüs I 3 0 1 5 3,5 4 Zorunlu
Kümeler, doğal sayılar,tam sayılar,rasyonel sayılar, reel sayılar, tümevarım. Fonksiyonlar: bire-bir ve örten fonksiyonlar,artan ve azalan fonksiyonlar, mutlak değer fonksiyonu, tam değer fonksiyonu, bileşke fonksiyonu, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar ve ters trigonometrik fonksiyonlar. Limit ve Süreklilik: fonksiyonların limitleri, sürekli fonksiyonlar ve özellikleri.Türev: Türev tanımı ve temel özellikleri,  yüksek mertebeden türevler.
YBT-101 Biyoteknolojide Bilgisayar Programlama 2 0 1 4 3 3 Zorunlu
Temel programcılık, bilgisayar ve internet kullanımı, sayı ve kodlama sistemleri, bilgisayar donanımı, yazılım, işletim sistemleri, Windows işletim sistemi, uygulama yazılımları, ofis programları ve uygulamaları, kelime işlemciler, elektronik hesap programları, sunu programları, hücre biyolojisi, biyokimya, genetik ilkeleri, moleküler genetik ve biyoteknoloji ile ilişkili ilke ve kavramları üzerine araştırmalar, Doku kültürü, rekombinant DNA teknikleri, moleküler ıslah ve fermentasyon teknolojileriyle ilgili bilgisayar programlarını tanıma, Biyoteknoloji uygulamalarının hem teknik hem de toplumsal boyutlarını araştırma.
YBT-103 Ekoloji 2 0 0 3 2 2 Zorunlu
Ülkemiz toprakları,  Ülkemiz suları, Ülkemiz ormanları, Toprak erozyonu, Kuraklık ve tarım, Küresel ısınma ve tarım, Asit yağışlar ve tarım, Ozon tabakası ve tarım, Ötrofikasyon ve tarım, Nüfus artışı ve ekosistemler.
YZF-0101 Botanik 3 0 0 3 3 3 Zorunlu
Botanik ilminin gayesi ve kolları. Hücrenin genel yapısı, Hücrenin kısımları, Hücre çeperi ve geçitler, stoplazma ve stoplazmadaki organeller, Nücleus, Hücre bölünmesi, kromozomların yapısı, mitoz, mayoz. Dokular, bölünür doku (primer meristem doku ve çeşitleri, skonder meristem), sürekli dokular (Parankima, koruyucu, destek, iletim ve salgı dokuları). Organlar (kök, gövde, yaprak ve çiçek)5-Üreme ve üreme tipleri. Meyve ve tohum. Sistematik (botanik nomenklatürü, adlandırma, bitkilerin sınıflandırılması. Bakteriophyta, cyanophyta, mycophyta, pteridophyta ve spermatophyta’ların genel özellikleri.
ATA-160 Atatürk ilkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 0 2 2 2 YÖK
AİİT dersinin amacı, konusu, Osmanlı Devletinin kuruluşundan Mondros Mütarekesine, Osmanlı Devletinin Kuruluşu ve yıkılışı, Tanzimat’tan sonra ıslahat hareketleri, Şark Meselesi, Osmanlı Devletini kurtarmaya yönelik fikir akımları, Gizli antlaşmalar ve Wilson ilkeleri, Mondros mütarekesenden Türk İstiklal Savaşına, Türk İstiklal Savaşı, Mustafa Kemal’in hayatı askeri ve siyasi faaliyetleri, Misak-ı Milli ve TBMM’nin açılışı, Türk İstiklal hareketinden Lozan Antlaymasına, Düzenli ordunun kurulması, cepheler, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması ve sonuçları.
ENF-150 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 3 0 0 3 3 3 YÖK
Bilgi teknolojilerine giriş, bilgi çağı ve bilgi toplum; Bilgi sistemleri, bilgisayar laboratuvarı ile tanışma, bilgisayar organizasyonu, işletim sistemleri, yaygın işletim sistemlerini kurma, çevre birimlerini kullanma (Printer, scanner, plotter, digitiser…vb), bilgisayar yazılımı, uygulama yazılımlarına giriş, kelime işlemciler ve raporlama/tablolama paketleri, Office, internet.
ING-101 İngilizce 1 2 0 0 2 2 2 YÖK
Geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman, kendini tanıtma, sahiplik, selamlaşma, genel konularda konuşabilme, adres sorma ve yer tarifi yapabilme, yönler, aile ve meslekler hakkında bilgi, sıklık zarfları ile rutin eylemlerin anlatımı, iyelik sıfatları ve şahıs zamirleri, duyguların anlatımı tanımlama/ birleşik cümleler (who/ which/ where…), bağlaçlar, edilgen çatı.
TUR-170 Türk Dili 1 2 0 0 2 2 2 YÖK
Dil nedir?, Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; Dil-kültür ilişkisi, Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi evreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’nin ses yapısı, imla kuralları ve noktalama işaretlerinin uygulanması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler.
2. Yarıyıl  FIZ-0104 Fizik II 3 0 0 3 3 3 Zorunlu
Elektrik alanlar, Gauss kanunu, Elektrik potansiyeli, Sığa ve dielektrikler, Akım ve direnç, Doğru akım devreleri, Magnetik alanlar, Magnetik alan kaynakları, Faraday kanunu, İndüktans, Alternatif akım devreleri, Elektromagnetik dalgalar
KIM-0106 Genel Kimya ll 2 0 0 3 2 2 Zorunlu
Kimyasal kinetik, kimyasal denge, sulu çözeltilerde denge, elektrokimya, radyoaktiflik, organik kimya.
MAT-0108 Kalkülüs II 3 0 1 5 3,5 4 Zorunlu
Türev ve uygulamaları: Maksimum ve minimum problemleri, türevin geometrik yorumu, limitte belirsiz şekiller, L’Hospital kuralı, asiptotlar, grafik çizimi. Belirsiz integral,alma yöntemleri; kısmi integrasyon, değişken dönüşümü yardımıyla integrasyon, basit kesirleme ayırma yöntemi, trigonometrik ve irrasyonel fonksiyonların integrasyonu, belirli integral ve uygulamaları.
YBT-102 Organik Kimya 3 0 0 3 3 3 Zorunlu
Kimyasal Formüller ve Kimyasal Bağlar;  Lewis Yapılarının Yazılması, Formal Yük, Rezonans, Hibriteşme, Moleküler Geometri (VSEPRModel;  Karbon Bileşikleri: Fonksiyonel Gruplar, Moleküller Arası Kuvvetler;  Asitler ve Bazlar;  Alkanlar ve sikloalkanlar: Adlandırma, izomerler;  Alkanlar ve sikloalkanların konformasyonel analizi;  Organik Tepkimelere Giriş;  Alkenler;  Alkenlerin kimyasal reaksiyonları;  Dienler,  elde edilişi, rezonans ve kimyasal reaksiyonları;  Alkinlerin Elde edilişleri;  Alkinlerin Kimyasal reaksiyonları;  Alkil halojenürlerin eldesi;  Alkil halojenürlerin reaksiyonları; Aromatiklik, aromatik bileşiklerin sentezi ve reaksiyonları;  Aromatik halkaların reaktifliği ve aromatik bileşiklerde disübstitüsyon;  Yapı tayininde spektroskopik metodlar;  Nükleofilik aromatik sübstitüsyon ve aromatik bieşiklerde yan reaksiyonlar;  "Alkoller, fiziksel ve kimyasal özellikleri, ve sentezleri;  Alkollerin kimyasal reaksiyonları ve Eterlerin sentez ve tepkimeleri;  Aldehit ve ketonlarda isimlendirme ve sentez reaksiyonları;  Aldehit ve ketonların reaksiyonları;  Organik asitler, isimlendirme, sentez ve kimyasal reaksiyonları;  Asit halojenür ve asit anhidtritlerde isimlendirme, sentez ve kimyasal reaksiyonlar;  Esterlerde isimlendirme, sentez ve kimyasal reaksiyonlar;  Amitlerde isimlendirme, sentez ve kimyasal reaksiyonlar;  Aminlerde isimlendirme, sentez ve kimyasal reaksiyonlar;  Amino asitler, proteinler, karbonhidratlar, yağlar ve vitaminler.
YBT-104 Mikrobiyoloji 2 0 2 4 4 4 Zorunlu
Mikroorganizma ve mikrobiyoloji, mikrobiyolojinin temel ve uygulamalı bilgileri, beslenme ve metabolizma, mikrobiyal büyüme ve kontrolü, hücre yapısı ve fonksiyonlarının temel prensipleri, biyoçeşitlilik ve sınıflandırması, hayvan ve bitkilerdeki hastalıkları, mikroorganizmaların gıda ve ziraat alanındaki rolleri ve mikroorganizmaların kullanıldığı endüstriyel ve biyoteknolojik gelişmeler
YZB-102 İstatistik 2 0 0 3 2 2 Zorunlu
İstatistik terimlerin tanımları, verilerin toplanması ve özetlenmesi, özelliklerin birbiriyle olan ilişkileri, hipotez kontrolleri, güven aralığı, varyans analiz tekniği ve tekrarlanan ölçümlü varyans analiz tekniklerini kapsamaktadır.
YZF-0102 Zooloji 3 0 0 3 3 3 Zorunlu
Zoolojiye giriş ve Zoolojinin alt dalları nelerdir? Hayvansal hücrelerin ve hayvansal dokuların yapı ve fonksiyonları, organ sistemleri, hayvanların ekolojileri
ATA-260 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 2 0 0 2 2 2 Zorunlu
Lozan antlaşmasından Türkiye Cumhuriyetine, Cumhuriyetin ilanı ve önemi, halifeliğin kaldırılması, yapılan anayasalar, hukuk-eğitim-öğretim-ekonomi-sağlık-sosyal ve kültürel alanlarda yapılan inkilap hareketleri, Türk ordusu ve milli savunma, T.C’nin iç ve dış siyaseti, Atatürk İlkeleri, Temel ilkeler, Bütünleyici İlkeler.
ING-102 İngilizce II 2 0 0 2 2 2 YÖK
Yakın geçmiş ve gelecek zaman. Bunların diğer zamanlarla benzer ve ayrılan yönleri, kabiliyet gerektiren eylemlerin anlatımı, sıra ve sayma sayılarının kullanımı. Tarihler hakkında konuşabilme gelecekle ilgili planlar, seyahat ve alış veriş bilgileri, kişilerin kariyerleri, ilgi ve alışkanlıkları ile ilgili konuşabilme, niyet, uyarı, öğüt ve direktif verme, paragraf çalışmaları, anafikir bulma, parçaya uymayan cümleyi bulma, outline (parça planı) çıkarma, kendi alanlarıyla ilgili 5 dakikalık sunu yapabilme.
TUR-270 Türk Dili II 2 0 0 2 2 2 YÖK
Kelime çeşitleri, İsimler, fiil çekimleri, cümle bilgisi, yazılı kompozisyon türleri (dilekçe, makale, fıkra, deneme…vs.) sözlü kompozisyon türleri (sempozyum, panel, açık oturum…vs) anlatım ve cümle bozukluklarının giderilmesi, Türk ve dünya edebiyatlarından seçilmiş örnek metinlere dayanılarak doğru ve güzel konuşma-yazma becerisi kazandırma.
3.Yarıyıl YBT-201 Biyokimya 4 0 0 5 4 4 Zorunlu
Biyomoleküller, hücre yapısı, proteinler, enzimler, karbohidratlar, lipidler, nükleik asitler, vitaminler, hormonlar, bitki hücresinin genel yapısı ve özellikleri, bitki hücrelerinde yapısal organizasyon, organeller ve bunların yapısı ve fonksiyonları, bitkilerde genetik materyal, nükleik asit ve amino grup asitler, bitki genom yapısı ve organizasyonu, replikasyon, transkripsiyon ve protein sentezi.
YBT-203 Biyoistatistik 3 0 0 5 3 3 Zorunlu
Dersin amacı, yaşam bilimlerinde araştırmanın planlanması, verilerin toplanması, işlenmesi ve yorumlanması için istatistiksel yöntemlerin kullanımını öğretmektir. Öğrenciler sonuç almadan önce bir beklentilerinin olup olmaması gerektiğini, verilerin sınıflandırılmasını, olasılıksal dağılımları ve normal dağılımları, örnekleme ve yöntemlerini, standart hatayı, hipotez testlerini ve ilişki çözümlemesini biyolojik veri ve örneklerle öğrenirler.
YKT-0200 Tarımsal Yapılar ve Sulama 3 0 0 4 3 3 Zorunlu
Toprak ve su kaynakları, kırsal yerleşmeler, işletme yapıları, işletme merkezinin seçimi ve planlanması, sulamanın önemi ve gelişimi, iklim, bitki, toprak, su ilişkileri, arazinin sulamaya hazırlanması, sulama randımanları ve sulama suyu kayıpları, su dağıtım sistemleri, sistem planlamasında göz önüne alınacak hususlar, sulama suyunun sınıflandırılması, sulama yöntemleri, yüzey drenaj, kapalı drenaj sistemleri.
YTM-0200 Tarımsal Mekanizasyon 3 0 0 4 3 3 Zorunlu
Tarımda makinalaşma, tarım makinalarıyla ilgili temel kavramlar, elektrik makinaları ve termik motorlar, traktörler, toprak işleme makinaları, ekim, dikim, gübreleme ve bakım makinaları, sulama makinaları, tarımsal savaş makinaları, hasat makinaları, harman makinaları, ürün işleme makinaları, sera mekanizasyonu, hayvancılıkta kullanılan makinalar.
YZB-0200 Zootekni 3 0 0 4 3 3 Zorunlu
Tarım, hayvancılığın tarım içerisinde yeri, dünya ve Türkiye’de hayvancılık, hayvancılığın dünya ve Türkiye tarım ve ekonomisindeki yeri ve önemi, evrim, evciltme, tür ve ırkların tanımı ve oluşumları, hayvancılık terminolojisi, hayvan davranımları, genel ekoloji ve hayvan ekolojisi, hayvanlarda büyüme, gelişme ve dokular, üreme fizyolojisi, meme ve laktasyon fizyolojisi, lif üretim fizyolojisi, yumurta üretim fizyolojisi.
YBB-313 Fidancılık Tekniği 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
Fidanlıkların sınıflandırılması, Fidanlık yeri seçimi,Fidanlıkların kuruluşu,Fidan üretim teknikleri,Generatif üretim,Fidan üretim teknikleri,Çelikle üretim,Fidan üretim teknikleri,Daldırma ile üretim,Anaç üretimi, Tohum anaç üretimi,Klon anaç üretimi,Göz aşılarıKalem aşıları,Kaplı fidan üretimi,Kaplı fidan üretiminin sağladığı avantaj ve dezavantajlar, Kullanılan karışımlar,Kaplı fidan üretimi,Kaplı fidan üretimi aşamaları,Fidanlık ürünlerinin değerlendirilmesi, Fidanlık envanteri, Söküm, Kök terbiyesi,idanlık ürünlerinin değerlendirilmesi, Fidanların kaliteye göre sınıflandırılması,Fidanlarda ambalaj ve pazarlama, Fidanlarda gömü ve depolama ,Fidanların nakli
YBT-205 Çoğaltma Tekniği 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
Tek veya çok yıllık, otsu veya odunsu bitkilerin çoğaltım teknikleri hakkında bilgilendirilmesi, Generatif ve vegetatitif çoğaltma yöntemleri  Tohumla çoğaltmanın temel prensipleri, Tohumla üretme tekniği Çelikle çoğaltmanın temel prensipleri ve üretme tekniği, Aşı ile çoğaltmanın temel prensipleri ve aşı ile üretme tekniği, Daldırma ile çoğaltmanın temel prensipleri ve üretme tekniği, Diğer vegetatif çoğaltım tekniğinin temel prensipleri, Bitki çoğaltma tekniklerindeki yeniliklerin aktarılması. Aşı yapma tekniklerinin gösterilmesi.
YTB-201 Tohum Bilimi ve Teknolojisi 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
Tohum ve diğer tüm bitkisel üretim materyallerinin ıslahı, iyileştirilmesi, adaptasyonu ve üretimi konusunda bilgiler verilerek, tarımsal üretimde karşılaşılan sorunların çözümünde kullanılabilecek biyoteknolojik yöntemler anlatılacaktır.
4.Yarıyıl YBB-0200  Bahçe Bitkileri 3 0 0 4 0 0 Zorunlu
Bahçe bitkilerinin sınıflandırılması, Türkiye'nin bahçe bitkileri yetiştiriciliği yönünden taşıdığı değer, bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri, bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri, bahçe bitkilerinin fizyolojik özellikleri, bahçe bitkilerinin çoğaltılması, meyve, sebze bahçesi ve bağ tesisi, yıllık bakım işleri.
YBK-0200 Bitki Koruma 3 0 0 4 3 3 Zorunlu
Bitki korumanın nedenleri, bitkilerde ürün kayıplarına neden olan etmenler, bitki hastalıkları, zararlılar, yabancı otlar, bitki korumada uygulanacak temel yaklaşımlar, kültürel kimyasal, biyolojik, entegre mücadele yöntemleri, hastalık ve zararlı izleme ve değerlendirme yöntemleri.
YBT-202  Genetik 2 0 2 5 3 4 Zorunlu
Genetik kavramı ve Mendel açılımı, kromozomların yapısı, genetik kod ve protein sentezi, genetik kodun özellikleri, hücre bölünmeleri ve DNA miktarında değişmeler, kromozom dağılmalarına bağlı rekombinasyonlar, monohibrit, dihibrit, trihibrit, polihibrit açılmalar, dihibrit açılma oranından sapmalar, linkage, krossing over, genetik açılmalarda olasılık.
YBT-204  Hücre Biyolojisi 2 0 2 5 3 4 Zorunlu
Hücre ve organellerin yapısı ve fonksiyonları, çekirdeğin görevleri, hücre iskelet sistemi, hücrelerde fotosentez ve solunum, hücreler arası madde alış verişi, hücre reseptörleri ve hücreler arası haberleşme, imminoloji ve hücrelerin farklılaşması. Karbonhidratların yapısı, çeşitleri ve özellikleri, lipitlerin yapısı, çeşitleri ve özellikleri, nükleik asitlerin yapısı ve özellikleri, DNA ve RNA çeşitleri, DNA replikasyonu, proteinlerin yapısı ve özellikleri, glikoproteinler, glikolipitler, enzimlerin aktiviteleri ve regulasyonu; koenzimler, metabolik enerji, ATP oluşumu, kimyasal bağlar, kimyasal reaksiyonlar, karbohidrat, lipit, protein ve nükleik asit sentezi.
YTE-0200  Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği 3 0 0 4 3 3 Zorunlu
Tarım ekonomisinin tanımı ve görevi, tarımın önemi, ekonomideki yeri, tarımsal yapının özellikleri, üretim faktörleri, tarım ekonomisinde geçerli ekonomik prensipler, üretim maliyetleri, tarım ürünlerinde fiyat oluşumu, tarım işletmeciliği kavramı, işletme özellikleri, sınıflama, işletmeciliğin temel fonksiyonları, işletmede yıllık faaliyetler, çiftlik yönetimi, işletme analiz yöntemleri, işletme planlaması, işletmelerde üretim ve pazarlama, tarımda kooperatifleşme, tarımda kredi ve finans durumu, kapsamı, tarımsal politika, AB ilişkileri
YTO-0200 Toprak Bilgisi 3 0 0 4 3 3 Zorunlu
Toprakların genel bileşimi, oluşumu, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, bitki besin elementleri ve besin elementlerinin alımı, toprak canlıları, toprak organik maddesi ve toprak-su koruma.
YTB-0200 Tarla Bitkileri 3 0 0 4 3 3 Zorunlu
Serin iklim tahılları, sıcak iklim tahılları, yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri ve yem bitkilerinin tanıtımı, yetiştiriciliği, bakımı, hasat-harman kurutma ve depolanması, çeşitleri ile ilgili temel bilgiler.
5.Yarıyıl UOS-801 Üniversite Ortak Seçmeli I 2 0 0 3 2 2 Zorunlu
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından ilgili bölümün güncel konularını ve araştırmalarını içeren konular.
YBT-301  Moleküler Biyoloji 3 0 0 5 3 3 Zorunlu
Moleküler Biyolojinin tanımı, kapsamı, tarihçesi ve önemi, hücrenin yapısı, organelleri ve işlevleri, moleküler biyolojinin merkez dogması,  aminoasitlerin ve proteinlerin yapısı ve fonksiyonları, nükleotidler ve nükleik asitlerin yapısı ve fonksiyonları, genetik materyal ve kromozomun yapısı, DNA replikasyonu ve tamiri, transkripsiyon ve gen ekspresyonunun düzenlenmesi, genetik kod, protein sentezi ve yönlendirilmesi, organel genomları ve yapısı, hücre döngüsü ve kontrol mekanizması, rekombinant DNA teknikleri ve uygulama alanları, genomiks.
YBT-303 Moleküler Laboratuvar Teknikleri I 2 0 2 5 3 4 Zorunlu
Giriş ve Genel Laboratuar Kuralları, Merkez Laboratuar ve Genel Alet Tanıtımı, Biyoenformatiğe Giriş ve Biyolojideki Uygulamaları, DNA İzolasyonu, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ve Gen Çoğaltılması, RNA İzolasyonu: Kandan Tüm RNA İzolasyonu, Agarose ve Akrilamid Jellerde Nükleik Asitlerin Gözlenmesi, Plamzid DNA’sı ile Bakteriyel Transformasyon.
YBT-305 Biyoteknolojide Proje Hazırlama ve Değerlendirme 2 0 0 4 2 2 Zorunlu
Biyoteknolojide proje hazırlama, analiz etme, sonuç değerlendirmeyi kapsamaktadır.
YBT-351  Mesleki Uygulama I 0 0 2 3 1 2 Zorunlu
Tarımsal biyoteknoloji ile ilgili konularda arazi ve laboratuvar çalışmaları, Eskişehir, çevre iller ve ilçelerde bulunan zirai işletmelere teknik geziler düzenlenmesi ve yine alanında uzman ve sektörde çalışan kişiler davet edilerek tarımsal biyoteknoloji konularında bilgilendirici toplantılar düzenlenmesi.
YBT-307  Bitki Fizyolojisi ve Metabolizması 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
Bitki hücrelerinin yapısı, Bitki su ilişkileri, Temel bitki besin maddelerinin bitki fizyolojisi açısından önemi, Fotosentez, Azot ve kükürt özümlemesi, Fotosentez ürünlerinin taşınması, Solunum, Bitkilerde büyüme ve gelişme kavramları, Büyüme ve gelişmeye etkili faktörler, Büyüme ve gelişmedeki bazı önemli fizyolojik olaylar, Bitkilerde çeşitli çevre koşullarına dayanım.
YBT-309  Hayvan Fizyolojisi ve Metabolizması 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
Canlılarda vücut fonksiyonlarının anlaşılması için hücre, doku ve organ sistemlerinin yapıları ve çalışma mekanizmalarının incelenmesi. Hayvanlarda kemik, kas ve eklem bilimleri, sindirim, solunum, ürogenital, sinir, dolaşım ve boşaltım sistemlerinin yapıları ve işleyişleri, hücre fizyolojisi, lokomotor, sindirim, solunum, dolaşım, ürogenital, laktasyon, sinir ve boşaltım sistemleri fizyolojisi. Endokrinoloji ve iletişim aracı olarak hormonlar.
YBT-311  Mikrobiyal Fizyoloji ve Metabolizma 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
Mikrobiyolojinin temel prensipleri,Mikrobiyal Ekoloji, bakteriyel taksonomi, bakteriyel morfoloji, bakterilerin yapısal özellikleri, bakteriyel metabolizma kavramları, bakterilerde belli başlı enerji oluşturma prosesleri, karbon. nitrojen ve enerji kaynakları, Biyojekimyasal döngüler ve bakterilerin buradaki önemi, biyoluminisans ve biyolojik araştırmalardaki yeri, patojenik ve patojenik olmayan kıyaslamaları, ekstremofiller (termifiller, halofiller,psikrofiller), deinokokkus radiyodurans (radyasyona bağışıklık), bakteriyel genetik, bakteriyel evolusyon kavramları, lateral (horizontal gen transferleri), filogenetik analiz, kıyaslamalı arkeal metabolizma ve arkeal genetik, genomik ve proteomik araştırmalar.
YZB-403  Hayvan Islahı 3 0 0 6 3 3 Seçmeli
Gen Frekansının Değişimi, Fenotipik Varyans, Varyansın Unsurları, Genotip Çevre İnteraksiyornu, Kalıtım Derecesi, Seleksiyon ve Seleksiyonun Etkileri, Seleksiyon Üstünlüğü, Genetik İlerleme, Performans Testi, Familya Seleksiyonu, Kardeşlere Göre Seleksiyon, Döl Kontrolü, Pedigriye Göre Seleksiyon, Birden çok Özellik için Seleksiyon, Akrabalı yetiştirme ve Melezleme, Islah Planları ve Gelişmeler.
YBT-313  Bitki Hücre Doku ve Organ Kültürü 2 0 2 4 3 4 Seçmeli
Bitkilerde doku kültürü tekniklerinin esasları ve uygulamaları vermektedir. Doku kültürü laboratuvarı koşulları ve organizasyonu; bitki hücre, doku ve organ kültürünün esasları; doku kültürü ortamlarındaki organik ve inorganik bileşenler; in vitro bitkilerin fizyolojisi ve dış koşullara alıştırılması.
YBT-315  Hayvan Hücre Doku ve Organ Kültürü 2 0 2 4 3 4 Seçmeli
Aseptik teknikler, Hayvan doku kültürü besiyerleri, Primer hücre kültürleri ve hücre hatlarının sürdürülmesi, Laminar akış kabini kullanımı, CO2 inkübatörü kullanımı, hücre kültür odasının düzenlenmesi, Hücre kültüründe genel teknikler: Hücre tiplerinin tanımlanması, ekim koşulları, Hücre sayım yöntemleri, ekim ve kültüre alma, Hücre canlılığının tespiti: MTT yöntemi, Hücre ölümünün belirlenmesi: PI boyama, Hücrelerde gerçekleşen çeşitli metabolik olayların belirlenmesi: Mitokondri membran potansiyelinin DIOC6 boyama ile belirlenmesi.
6. Yarıyıl UOS-802 Üniversite Ortak Seçmeli II 2 0 0 3 2 2 Zorunlu
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından ilgili bölümün güncel konularını ve araştırmalarını içeren konular.
YBT-302 Moleküler Laboratuvar Teknikleri II 2 0 2 5 3 4 Zorunlu
Ökaryotik Hücre Kültürü, Spektroskopik Teknikler ile Protein Isıl Kararlılık ve Denatürasyon İncelemeleri, Sadece 11. konuyu göster Fourier Dönüşüm Kızılötesi(FTIR) Spektroskopisi ile Hastalık Nedenli Oluşan Moleküler Değişimlerin Belirlenmesi, Işık Mikroskopu, Bitki Hücrelerinde Mikro Fırlatıcı Partikül Bombardımanı Tekniği ile Gen Transferi (BİYOLİSTİK).
YBT-304  Bitki Islahı 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
 
YBT-306  Genetik Mühendisliği 2 0 2 5 3 4 Zorunlu
Genetik mühendisliğinin tanımı, kapsamı ve tarihçesi. Santrifuj, kromatograpy, elektrofprez, X-ray kristalografi, kütle spekroskopigibi genetik mühendisliğinde kullanılan yardımcı tekniklerin temel prensipleri uygulama alanları, DNA’nın yapısı ve özellikleri, rekombinant DNA teknolojisinde kullanılan enzimlerin özellikleri ve kullanım şekilleri, gen klonlamasında kullanılan vektörler (plasmid, bakteriofaj, cosmid , BAC ve YAC) ve özellikleri tasarımı ve modifikasyonları, Restriksiyon enzimleri ve DNA kesimi, gen klonlama yöntemleri, aşamaları ve uygulama şekilleri, ligasyon, bakteri transformasyonu recombinant bakterilerin seçimi ve plazmit saflaştırma, PCR ve gen çoğaltım yöntemleri, PCR ürünlerinin klonlaması, bölge spesifik yönlendirilmiş mutagenez yöntemleri ve uygulama alanları, gen ve protein tasarımımı ve sentezi, mikroorganizma, bitki ve hayvanlara gen aktarım yöntemleri ve uygulama alanları, transgen ve protein ekspresyounu ve analizi.
YBT-352  Mesleki Uygulama II 0 0 2 3 1 2 Zorunlu
Tarımsal biyoteknoloji ile ilgili konularda arazi ve laboratuvar çalışmaları, Eskişehir, çevre iller ve ilçelerde bulunan zirai işletmelere teknik geziler düzenlenmesi ve yine alanında uzman ve sektörde çalışan kişiler davet edilerek tarımsal biyoteknoloji konularında bilgilendirici toplantılar düzenlemesi.
YZF-0300  Staj-İşyeri Eğitimi I 0 0 0 7 0 0 Zorunlu
Öğrencilerin altıncı ve sekizinci yarıyıllarda alacakları “İşyeri Uygulaması” dersi kapsamında; nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlayıcı faaliyetler ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin izleyecekleri kurallar ve işyerlerinden öğrenciler için beklenen hizmetleri belirlemektir.
YBT-308 Bitki Biyoteknolojisi 2 0 2 4 3 4 Seçmeli
Bahçe bitkilerinde doku kültürünün önemi, besin ortamları hazırlanması, laboratuar organizasyonu, örnek alımı teknikleri, bitkisel materyalin dikime hazırlanması. Sürgün ucu ile mikro üretim, meristem kültürü, anten ve polen kültürü protoplast kültürü.
YBT-310  Enzim Biyoteknolojisi 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
Farklı ekosistemlerden endüstriyel enzim üreticisi mikroorganizmaların taranması, izolasyonu, konvansyonel ve moleküler yöntemlerle tanımlanması, seçilen enzimlerin mikrobiyal proses teknolojileri ile üretim optimizasyonu, saflaştırılması, immobilizasyon süreçlerinin geliştirilmesi ve pazara yönelik formülasyonlarının oluşturulması.
YBT-312 Mikrobiyal Biyoteknoloji 2 0 2 4 3 4 Seçmeli
Anaerob ve aerob bakteriler, bakteri biyoteknolojisi, mikroorganizmalarda enerji dönüşümleri ve metabolizma, maya biyoteknolojisi, genetik olarak modifiye edilmiş mikroorganizmaların yüksek ölçekli kültürleri, reaktör kinetiği, maya çiftleşmesinin genetiği ve biyoteknolojideki uygulamaları, biyoteknolojinin ilaç, kimya ve sağlık endüstrisi ile biyoterorizm uygulamaları ve biyoteknolojide etiksel konuların tartışılması
YBT-314 Tarımda Kalite ve Standardizasyon 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
Standardizasyon ve standardizasyonun tarihi gelişimi, TSE ve standardizasyon, kalite ve kalite kavramları, toplam kalite yönetimi.
 Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim, Kaynak yönetimi sistemi
YBT-316  Hayvan Biyoteknolojisi 2 0 2 4 3 4 Seçmeli
Islahın Amacı ve Önemi, Genel Islah teknikleri, Melezleme Islahı, Mutasyon ıslahı, Mukavemet Islahı, Seleksiyon ıslahı, Doku Kültürleri, Tohumluk Sertifikasyonu. Gen Frekansının Değişimi, Fenotipik Varyans, Varyansın Unsurları, Genotip Çevre İnteraksiyornu, Kalıtım Derecesi, Seleksiyon ve Seleksiyonun Etkileri, Seleksiyon Üstünlüğü, Genetik İlerleme, Performans Testi, Familya Seleksiyonu, Kardeşlere Göre Seleksiyon, Döl Kontrolü, Pedigriye Göre Seleksiyon, Birden çok Özellik için Seleksiyon, Akrabalı yetiştirme ve Melezleme, Islah Planları ve Gelişmeler.
YBT-318  Hayvan Gen Kaynakları 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
Gen Kaynakları Açısından Türkiye’nin Durumu, Gen Kaynaklarının Ham Madde ve Genitör Olarak Kullanımı, Korunması, Orijin Merkezleri, Yabani Formları ve Değerlendirilmeleri; Genetik Kaynak Erozyonu, Transjenik Çeşitlerinin Genetik Kaynaklar Üzerinde Oluşturacağı Sorunlar. Yasal Çalışmalar. Genetik çeşitlilik ve önemi, korunacak ırkların seçimi, koruma yöntemleri, global koruma stratejileri, ülkemizdeki ve dünyadaki koruma çalışmaları, veri bankaları.
YTB-302  Yağ Bitkileri 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
Ayçiçeği, kolza gibi yağ bitkilerinin çeşitlerinin teknolojik özellikleri, çeşitlerin üretiminde faydalanmaya göre üretim alanlarının tesbit edilmesi ve yağ kaliteleri Sulama olanakları yönünden nişasta –şeker ve yağ bitkilerinin yetiştirme alanlarının karşılaştırılması ve tüm özelliklerinin değişimi Gübreleme yönünden nişasta –şeker ve yağ bitkilerinin çeşitlerinin etkilenmesi, kalite kriterlerinin değişimi ve işletmeciler yönünden tercih edilecek dozların tesbiti Nişasta –şeker ve yağ bitkilerinin hasadında ve hasat sonrasında dikkat edilecek özellikler , makineli hasat için agronomik olarak alınacak tedbirler, çeşitlere göre farklı hasat makineleri.Depolamada dikkat edilecek kriterler ve uygun depoların seçimi.
YTM-206  Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynakları 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
Tarımda yenilenebilir enerji kaynakları, Tarımda biyokütle enerji kaynakları, Biyogaz – hammadde, Biyogaz – teknoloji, Biyoetanol - hammadde , Biyoetanol – teknoloji, Biyodizel – hammadde, Biyodizel – teknoloji, Güneş enerjisi, Güneş enerjisi - kurutma, sera ısıtma, sulama, toprak dezenfeksiyonu , Tarımda rüzgar enerjisinin kullanımı, Tarımda jeotermal enerjinin kullanımı, Jeotermal enerjinin sera ısıtmasında kullanımı
7. Yarıyıl YBT-401 Biyoinformatik 2 0 2 5 3 4 Zorunlu
Biyoinformatiğin tanımı kapsamı tarihçesi ve kullanım olanakları, otomatik DNA dizileme yöntemleri ve kullanılan istatiksel yöntem ve yazılımlar, internet bazlı veritabanlarına erişim ve veri analiz ve paylaşım yöntemleri, DNA, protein ve diğer biyolojik veri tabanlarının genel özelikleri ve kullanımı, benzerlik temelli algoritmalar (BLAST), çoklu nükleik asit ve aminoasit dizi karşılaştırmaları, filogenetik analiz yöntemleri, yazılımları ve kulanımı, moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknolojik analizlerde bilgisayar yazılımlarının özellikleri, kullanımı ve uygulamaları, gen ekspreyonu ve gen eksprasyonundaki değişikliklerin analizinde kullanılan biyoinformatik yöntemler ve yazılımlar, protein analizleri ve bunlarda kullanılan yöntemler ve yazılımlar, yapı karşılaştırmaları ve homolojiye dayalı 3-D protein yapı modellemesinde kullanılan yöntemler yazılımlar ve uygulama alanları, pedigri ve gen haritalama ve gen haritalamada kullanılan yöntemler ve yazılımlar, QTL haritalamada kullanılan yöntemler ve yazılımlar.
YBT-403 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar 2 0 0 4 2 2 Zorunlu
Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO)ın tarihçesi ve tanımı, Model organizmalar, GDO ların geliştirilmesi ve elde edilme yolları, GDO kullanılma nedenleri, GDO ların sınıflandırılması, GDO ların üretimi ve yayılımı, genetiği değiştirilmiş mikrobiyal, memeli ve bitki organizmaları, GDO ların araştırma, çevre, endüstri ve tarımsal üretimde kullanılmaları, GDO ların potansiyel riskleri, GDO ların üretilmesi ve ticaretindeki ulusal ve uluslararası düzenlemeler, GDO lar ve biyogüvenlik, ahlaki ve sosyal sorunlar, GDO lar ve gıda güvenliği.
YBT-451 Mezuniyet Tez Çalışması I 0 0 2 3 1 2 Zorunlu
Tarımsal biyoteknoloji alanında ilgili danışman tarafından belirlenen konu hakkında yapılan çalışmanın tez şeklinde hazırlanıp, sunulması.
YBT-415  Enzimoloji 2 0 0 4 3 2 Zorunlu
Enzimler, metabolizmanın temel olan biyolojik katalizörlerdir. Bu dersin amacı, enzimlerin genel özelliklerini, kataliz mekanizmalarını, metabolizmadaki rollerini ve düzenlenmelerini irdelemek; enzim kinetiğini ve inhibisyon türlerini kavratmak ve bunun yanı sıra bazı olgular üzerinden sık görülen enzim defektlerini değerlendirmektir.
Dersin uygulama bölümünde ise, öncelikle temel enzimoloji uygulamaları, enzim katalizi ve inhibisyon türleri, enzimatik reaksiyonların izlemi ve enzim aktivite ölçümünün temeli ele alınacaktır. Buna ilaveten, kan enzim düzeylerini etkileyen faktörler, seçilmiş birkaç enzimin fizyolojik etkileri, doku dağılımları, klinik önemleri ve analiz yöntemleri tanımlanacaktır. Hastalık izleminde ve tanısında kullanılan güncel enzim testlerinin temel ilkeleri irdelenecektir. Son olarak, enzimlerin çeşitli uygulamalarda araç olarak nasıl kullandıklarına değinilecektir.
YBT-407  Bitki Gen Kaynakları 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
Türkiyede bitki genetik kaynaklarının durumu, türkiyede bitki genetik kaynaklarının korunması, türkiyede bitki genetik kaynaklarının toplanması, türkiyede bitki genetik kaynaklarının kullanımı, türkiyede bitki genetik kaynaklarının muhafazası,hızlı üretimi ve biyoteknoloji, türkiyede bitki genetik kaynakları ve transgenik bitkiler, transgenik bitkilerin toplum etiği açısından değerlendirmesi ve önemi, transgenik bitkilerin dünya pazarındaki yeri.
YBT-409  Nanobiyoteknoloji 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
Biyonanoteknoloji ve Nanobiyoteknoloji kavramlarının öğrenilmesi, nanoteknolojik ürünler ve kullanım alanlarının kavranması, biyonanogörüntüleme sistemlerinin karşılatılması ve mesleki alanlarda biyonanoteknolojik gelişmelerin araştırılması.
YBT-411 Bitki Patojen Etkileşimleri 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
Dünyada ekonomik düzeyde kayıplara sebep olan bitki patojeni bakterileri, hastalık gelişiminde çevresel faktörlerin rolü, bitki patojeni bakterin izolasyonu ve tanısında kullanılan metotlar, hastalığın yönetimi, patojenlerin hastalık yapma mekanizmaları ve bitkilerin dayanıklılık mekanizmaları. Bu dersin genel amacı; dünyada ekonomik düzeyde kayıplara sebep olan bitki patojeni bakterileri, hastalık gelişiminde çevresel faktörlerin rolü, bitki patojeni bakterin izolasyonu ve tanısında kullanılan metotlar, hastalığın yönetimi, patojenlerin hastalık yapma mekanizmaları ve bitkilerin dayanıklılık mekanizmalarını öğrenmektir.
YBT-413 Hayvan Patolojisi 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
Hayvan patolojisinin yeri, patoloji uzmanının işlevleri, tanı, tedavi, tarama, otopsi, patolojik yöntem ve yaklaşımlar, rutin histopatolojik uygulamalar, tespit (fiksasyon), takip (doku işleme), bloklama, kesme, boyama, frozen section” ve intraoperatif konsültasyon, sitolojik yöntemler.
YBT-417 Biyoproses Teknolojisi 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
Bu dersin amacı öğrencilere Biyoproses mühendisliğinin temel kavramlarını anlatmaktır. Ders kapsamında biyoporses mühendisliğinin insan hayatındaki yeri anlatılacak ve biyoteknolog bakışı ile bu mühendislik alanının uygulamaları öğretilecektir. Bu amaçla başlangıçta enzim kinetiği ve enzimatik reaksiyonların modellenmesi incelenecek arkasından mikroorganizmaların çoğalma kinetikleri incelenecektir. Son aşamada biyoreaktörler ve fermantasyon teknolojileri ile ilgili temel bilgiler verilecektir.
YTB-303 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
 
YTM-313 Biyolojik Malzeme Bilgisi 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
Biyolojik materyal konusunda yapılan çalışmaların amaçları ve özellikleri, Biyolojik materyalin özelliklerine giriş, Biyolojik materyalin fiziksel özellikleri,Temel ölçüler, boyutlar ve şekil özellikleri, Biyolojik malzemenin boyutlarının ölçülmesi ve sınıflandırılması, Taneli materyalin ısıl özellikleri 
YTO-405 Bitki Besleme 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
Bitki besleme alanında günümüze değin yapılmış çalışmalar, besin elementlerinin bitkilerde bulunan miktarları ve bitkilerdeki genel işlevleri, bitki gelişmesi için mutlak gerekli besin elementlerinin sınıflandırılması, mutlak gerekli bitki besin elementlerinin belirlenme süreci ve belirlenmelerindeki gecikme nedenleri, mutlak gerekli besin elementlerinin belirlenme yöntemlerinden su kültürü ve kum kültürünün karşılaştırılmaları, su kültürünün başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar, azotun bitkiler tarafından alınma formları, bitkilerin azot içerikleri, toprak azotu, azot döngüsü ve bu döngüde cereyan eden olaylar, azotun mineralizasyonu, immobilizasyonu ve bunlara etki eden etmenler, nitrifikasyon, denitrifikasyon ve biyolojik fiksasyon gibi olayların yer aldığı azot değişimi, atmosferden yağışlarla toprağa azot aktarımı, organik ve kimyasal azotlu gübreler ve azotlu gübrelerin etkinliklerini sınırlayan etmenler. bitkilerde azot noksanlığında görülen belirtiler, azotun bitki gelişmesi üzerine etkileri, fosforun bitkiler tarafından alınımı, bitkilerin fosfor içerikleri, bitkilerde bulunan organik ve inorganik fosfor bileşikleri ve metabolik işlevleri, toprak ve topraktaki fosfor döngüsü, asit tepkimeli ve kireçli alkalin tepkimeli topraklarda oluşan fosfor fiksasyon çeşitleri, fosfor yarayışlılığına etki eden etmenler, organik fosforun mineralizasyonu, fosfor kaynağı olarak fosforlu gübreler ve sonraki etkileri, bitkilerde fosfor noksanlığında görülen belirtiler, fosforun bitki kök gelişmesi, hasat zamanı, hastalıklara dayanım ve mevsim boyunca bitki gelişmesi üzerine etkileri, potasyumun bitkiler tarafından alınımı, potasyum alınımına etki eden etmenler ve bitkilerin potasyum içerikleri, enzim aktivitesi, fotosentez ve fotosentez ürünlerinin taşınması, hücre büyümesi ve su dengesi üzerinde potasyumun metabolik işlevleri, topraklardaki potasyum fraksiyonları, potasyum döngüsü, potasyum fiksasyonu ve fiksasyona etki yapan etmenler, potasyumlu gübreler, bitkilerde potasyum noksanlığında görülen belirtiler, potasyumun bitki gelişmesi üzerine etkilerinden kök gelişmesi ve büyümesi, soğuğa dayanıklılık, yatma, hasat zamanı, azotun etkinliği ve hastalıklara dayanıklılık üzerine etkileri, kalsiyumun bitkiler tarafından alınımı, kalsiyum içerikleri ve bitkilerde kalsiyumun metabolik işlevleri, kalsiyumlu gübreler ve bitkilerde kalsiyum noksanlığında oluşabilecek belirtiler, magnezyumun bitkiler tarafından alınımı, magnezyum içerikleri ve magnezyumun metabolik işlevleri, magnezyumlu gübreler, bitkilerde magnezyum noksanlığı durumunda oluşabilecek belirtiler, kükürdün bitkiler tarafından alınımı, kükürt içerikleri, kükürdün asimilasyonu ve metabolik işlevleri, kükürtlü gübreler, kükürt döngüsü, bitkilerde kükürt noksanlığı sonucu oluşabilecek belirtiler, demirin bitkiler tarafından alınımı, alınımı etkileyen bitkisel, çevresel ve toprak etmenleri, çeşitli bitkilerin geliştirdikleri stratejiler, bitkilerin demir içerikleri, bitkilerde demirin metabolik işlevleri, demirli gübreler, bitkilerde demir noksanlığında görülen belirtiler, çinkonun bitkiler tarafından alınımı ve çinko alınımını etkileyen etmenler, bitkilerin çinko içerikleri, bitkilerde çinkonun metabolik işlevleri, çinko kaynakları, bitkilerde çinko noksanlığı durumunda meydana gelebilecek noksanlık belirtileri, borun bitkiler tarafından alnımı ve alınımı etkileyen etmenler, bitkilerin bor içerikleri, bitkilerde borun metabolik işlevleri, bor kaynakları, bitkilerde bor noksanlığı ve fazlalığı durumunda ortaya çıkabilecek belirtiler, manganın bitkiler tarafından alınımı ve alınımı etkileyen etmenler, bitkilerin mangan içerikleri ve bitkilerde manganın metabolik işlevleri, manganlı gübreler, bitkilerde mangan noksanlığı durumunda oluşabilecek belirtiler, bakırın bitkiler tarafından alınımı, bitkilerin bakır içerikleri, bitkilerde bakırın metabolik işlevleri, bakır kaynakları, bakırlı gübreler, bitkilerde bakır noksanlığında meydana gelebilecek noksanlık belirtileri. molibdenin bitkiler tarafından alınımı, bitkilerin molibden içerikleri, bitkilerde molibdenin metabolik işlevleri molibden kaynakları, molibdenli gübreler, bitkilerde molibden noksanlığında meydana gelebilecek noksanlık belirtileri.
8. Yarıyıl YBT-404 Endüstriyel Biyoteknoloji 3 0 0 5 3 3  Zorunlu
Endüstriyel biyoteknolojinin tanımı ve tarihçesi. Termodinamiğin ve kimyasal prosesin temel ilkeleri. Fermentasyon teknolojisi. Endüstriyel biyokatalist geliştirilmesinde kullanılan yöntemler. Çeşitli kimyasalların, biyoaktif moleküllerin, materyallerin ve enerjinin üretiminde kullanılan biyoteknolojik uygulamaların detaylı olarak incelenmesi. Endüstriyel biyoteknolojiye yön verenler ve bu teknolojinin toplumsal boyutlarının incelenmesi.
YBT-406  Bitki Hastalık / Zararlılarıyla Mücadele ve İlaçlar 2 0 0 4 2 2 Zorunlu
Zararlılarla mücadeleye giriş, kültürel mücadele, mekanik ve fiziksel mücadele, karantina ve kanunsal mücadele, biyolojik mücadele, kimyasal mücadele,entegre zararlı yönetimi, bitki hastalıklarına karşı dayanıklı çeşit yetiştirilmesi, bitki hastalıklarına karşı kimyasal mücadele yöntemleri, boyutu, yetiştiriciliği. Bitkisel ilaçların önemi. Bitkisel ilaçlar ile sentetik ilaçlar arasındaki farklar. Bitkisel drogların tamamlayıcı tıpta kullanımında dikkat edilecek hususlar. Bitkisel ilaç şekilleri
YBT-418  Bitki Zararlı Etkileşimleri 3 0 0 4 3 3 Zorunlu
Bitkilerin beslenmesi ile hastalık ve zararlı arasındaki ilişkiler, tarımsal zararlılara karşı kullanılan mücadele yöntemleri, türkiye’deki önemli bitki zararlılarının tanımları, biyolojileri, zararları ve mücadeleleri.
YBT-452  Mezuniyet Tez Çalışması II 0 0 2 3 1 2 Zorunlu
Tarımsal biyoteknoloji alanında ilgili danışman tarafından belirlenen konu hakkında yapılan çalışmanın tez şeklinde hazırlanıp, sunulması.
YZF-0400 Staj-İş Yeri Eğitimi 0 0 0 13 0 0 Zorunlu
Tarımsal biyoteknoloji alanında çalışan araştırma kurumu yada özel labarotuvarda belirlenen konu hakkında bir kimsenin meslek bilgisini daha da artırmak, becerisini daha da geliştirmek için, çalıştığı kurumun, kuruluşun değişik bölümlerinde çalışarak geçirdiği dönem.
YBB-310  Örtü Altı Yetiştirme Teknikleri 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
Sezon dışı sebze, meyve üretiminin önemi, ve üreticiye sağladığı yararlar, örtü altı yetiştiriciliğinde kullanılan ısıtma sistemleri, örtü altı fide üretimi, en çok yetiştirilen sebze türlerinin özel istekleri ve yapılan kültürel uygulamalar.
YBT-402 Tarımsal Savaşta Biyoteknolojik Yöntemler 3 0 0 4 4 3 Zorunlu
Bitki hastalık ve zararlıları ile yararlı organizmaların tanısında kullanılan moleküler yöntemler, etmenlere karşı savaşımda kullanılan dayanıklılık genleri, mikrobial simbiontlar ve herbisit direnç genleri, etmenlerde transgenik bitkilere dayanıklılık, zararlılara karşı genetiği değiştirilmiş doğal düşmanlar, transgenik bitkilerin hedef dışı organizmalara etkileri, mücadelede transgenik böceklerin kullanımı, entomopatojenlerin biyoteknolojik potansiyeli, antimikrobiyal peptidler, moleküler yöntemlerle bitki hastalıkları ve zararlılarında insektisit direncinin belirlenmesi, yeni insektisidal genlerin uygulamaya verilmesi için moleküler yöntemler ile enzim inhibitörlerini eksprese eden transgenik bitkiler.
YBT-408 Transgenik Bitkiler 2 0 2 4 3 4 Seçmeli
Bitki hastalık ve zararlıları ile yararlı organizmaların tanısında kullanılan moleküler yöntemler, etmenlere karşı savaşımda kullanılan dayanıklılık genleri, mikrobial simbiontlar ve herbisit direnç genleri, etmenlerde transgenik bitkilere dayanıklılık, zararlılara karşı genetiği değiştirilmiş doğal düşmanlar, transgenik bitkilerin hedef dışı organizmalara etkileri.
YBT-410 Moleküler Hayvan Islahı 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
Gen Frekansının Değişimi, Fenotipik Varyans, Varyansın Unsurları, Genotip Çevre İnteraksiyornu, Kalıtım Derecesi, Seleksiyon ve Seleksiyonun Etkileri, Seleksiyon Üstünlüğü, Genetik İlerleme, Performans Testi, Familya Seleksiyonu, Kardeşlere Göre Seleksiyon, Döl Kontrolü, Pedigriye Göre Seleksiyon, Birden çok Özellik için Seleksiyon, Akrabalı yetiştirme ve Melezleme, Islah Planları ve Gelişmeler.
YBT-412  Moleküler Bitki Islahı 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
Islahın Amacı ve Önemi, Bitki İntrodüksiyonları, Bitki Islah Metotları ile İlgili Olan üreme Şekilleri, Genler ve Kalitatif Karakterler, Bitki Islahında Çevre Koşulları, Kendine ve Yabancı Döllenen Bahçe Bitkilerinin Pratik Islah Metotları, Genel Islah teknikleri. Melezleme Islahı, Mutasyon ıslahı, Mukavemet Islahı, Seleksiyon ıslahı, Doku Kültürleri, Tohumluk Sertifikasyonu.
YBT-414 Enzim Kinetiği 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
Enzimlerle ilgili temel kavramlar, enzimlerin kimyasal, enzim-substrat ilişkileri, enzim kinetiği, enzimlerin sınıflandırılması vb konularının detaylı olarak öğretimine yöneliktir.
YBT-416  Transgenik Hayvanlar 2 0 2 4 3 4 Seçmeli
Transgenik entomopatojenlerin biyoteknolojik potansiyeli, antimikrobiyal peptidler, moleküler yöntemlerle bitki hastalıkları ve zararlılarında insektisit direncinin belirlenmesi, yeni insektisidal genlerin uygulamaya verilmesi için moleküler yöntemler ile enzim inhibitörlerini eksprese eden transgenik organizmalar
YTB-206  Organik  ve Sürdürülebilir Tarım 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
Organik tarım ve genel esasları, organik tarım kanunu ve yönetmeliği, sertifikasyon sistemi, organik meyve, sebze ve bağ yetiştirme teknikleri
YTB-414 Çayır-Mera ve Yem Bitkileri 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
Çayır meraların tanımı ve ekonomik önemi, Ülkemizde çayır mera varlığı ve dağılımı, Ülkemizde çayır meraların durumu ve yeterliliği, Çayırlar ve sınıflandırılması,  Meralar ve sınıflandırılması, Çayır ve meraların bakımı ve idaresi,  Çayır ve meraların ıslahı, yem bitkilerinin tanımı , yem bitkilerinin sınıflandırılması, Yem bitkilerinin kullanım alanları ve değerlendirilmesi.
YTE-406 Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik 3 0 0 4 3 3 Seçmeli
Tarımsal değer biçme öğrenimi ile ilgili tanımlar. Tarımsal değer biçmenin önemi ve gerekliliği, Değer biçme kriterleri, Değer biç yöntemleri, analitik yöntemler, Sentetik yöntemler, Arazinin değer biçme nitelikleri, İşletmelerin değerlendirilmesi, Farklı işletmelerde tarımsal değerlendirme örnekleri, Ekolojik unsurların değer biçmeye etkileri, Çevresel unsurların değer biçmeye etkileri, Bilirkişilik nedir ve önemi, Bilirkişilik ile ilgili mevzuatlar, Bilirkişinin seçilmesi, mahallinde tetkikler, Bilirkişi raporunun önemi, yazılması ve mahkemeye sunulması