Yaz Stajı Yönergesi

9264 defa okundu

 

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

 YAZ STAJI İLKELERİ

1. ISUBÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğrencilerinin zorunlu yaz stajı süresi 30 iş günü olup, staj 6. Yarıyıl sonunda yapılır.

2. Öğrenciler, bölüm staj komisyonu ve Bölüm Başkanlığı’nın uygun görüşü ile yurtiçi ve yurt dışı ilgili kurum ve kuruluşlarda stajlarını yapabilirler. Staj yapılacak kuruluşta, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi mezunu en az bir teknik eleman bulunmalıdır. Staj yerleri, öğrencilere kazandırılmak istenen bilgi ve beceriyi sağlayacak nitelikte olmalıdır. Öğrencilerin staj yapacağı kuruluş, bölümün eğitim programının özüne uygun olmalı, stajı ciddiyetle yürütecek anlayışta ve yeterli pratik çalışmaya olanak verecek yapı ve büyüklükte olmalıdır.

3. Öğrenciler stajlarını, tarımsal eğitim-öğretim, araştırma–geliştirme, üretim-pazarlama ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda yapabilirler. Yurt dışına yaz stajı amacıyla gönderilecek öğrencilerin seçiminde; öğrencinin derslerindeki başarı durumu, Yabancı dil bilgisi, disiplin cezası alma durumu ve yurt dışında ülkeyi temsil yeteneği dikkate alınır.

4. Yaz stajı yapacak olan bölüm öğrencileri staj başvurularını 6. Yarıyılın başladığı ilk bir ay içinde Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğrenci işleri şefliğine yaparlar. Stajlarını kurum dışında yapacak olan öğrenciler, staj yapacağı kurumu tanıtıcı bilgileri ve ilgili kurum tarafından staja kabul belgelerini her yılın 15 Mayıs tarihine kadar bölüm başkanlığına iletmek zorundadırlar. 

5. Stajın eğitim-öğretim dönemi dışında yapılması esastır. Ancak, normal öğrenim sürelerini aşan ve stajını yapmak istedikleri dönemde hiçbir dersi bulunmayan öğrenciler bölüm staj komisyonunun uygun görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun onaylaması durumunda stajlarını eğitim-öğretim döneminde kurum içi veya dışında yapabilirler. Stajda bütünlük esastır; ancak öğrencilere geçerli mazeretleri nedeniyle 5 iş gününe kadar sonradan eksik olan günleri tamamlamak üzere izin verilebilir. Yaz Öğretimi’ne katılan öğrenciler stajlarını yaz öğretimi ile birlikte yapamazlar.

6. Stajyer öğrenciler, staj yaptıkları kurumun bağlı olduğu yönetmeliklere, iş düzenine, disiplin ve iç güvenlik kurallarına uymak ve çevreye iyi örnek olmak zorundadırlar. Stajyer öğrenciler staj yaptıkları kurumun iç işlerine ve düzenine karışamaz, işlerin aksamasına yol açacak tutum ve davranışlarda bulunamazlar. Bu kurallara uymayan stajyer öğrenciler Staj Amiri tarafından Fakülte Dekanlığına bildirilirler ve bu öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açılır. Stajyer öğrenciler, çalıştıkları kurumun olanakları ölçüsünde kurumdaki sosyal hizmetlerden ücretli veya ücretsiz olarak yararlanabilirler. Ancak, yasal bir hakka veya toplu sözleşmeye dayanarak kurum çalışanlarına yapılan yardımlardan yararlanamazlar

7. Staj komisyonunca stajyer öğrenciler staj yerlerinde denetlenebilirler. Denetleme sonucunda öğrencinin yaz stajı iptal edilebilir.

8. Stajyer öğrenciler, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanlığından alacakları “Staj Defterleri”ni çalıştığı kurum ve staj amirinin onayıyla bölüm staj komisyonuna teslim etmek zorundadır.

9. Öğrenciler, bölüm staj komisyonu tarafından, staj bitiminden sonra staj defteri ve staj yapılan kuruluş tarafından doldurulan staj belgelerine göre “BAŞARILI” ya da “BAŞARISIZ” olarak değerlendirilirler. Komisyon gerektiğinde sözlü sınav da yapabilir.

10.  Staj değerlendirme sonuçları bölüm başkanlığınca öğrenci bilgi sistemine işlenir.