ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

1. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1803101

Fizik

3

2

2

1-Ölçme,brimler ve boyut denklemleri 2-Vektörler 3-Cisimlerin dengesi 4-Tek boyutta hareket 5-İki boyutta hareket 6-Dinamiğin prensipleri 7-iş,güç ve enerji 8-enerjinin konumu 9-çizgisel momentum ve çarpışmalar  10-Isı ve sıcaklık.

1803103

Kimya

3

2

2

Maddenin özellikleri,SI brimleri,Atomun elektron yapısı,Periyodik çizelge,Atomun özellikleri,kimyasal bağlar ve teorileri,mol kavramı,stokiyometri,indirgenme-yükseltgenme tepkimeleri,gazlar,katılar,sıvılar,kinetik kuram,kimyasal denge,asitler ve bazlar,çözeltiler ve fiziksel özellikleri.

1803105

Botanik

3

2

2

1-Botanik ilminin gayesi ve kolları.2-Hücrenin genel yapısı,Hücrenin kısımları,Hücre çeperi ve geçitler,stoplazma ve stoplazmadaki organeller,Nücleus,Hücre bölünmesi,kromozomların yapısı,mitoz,mayoz.3-Dokular,bölünür doku(primer meristem doku ve çeşitleri,skonder meristem),sürekli dokular(Parankima,koruyucu,destek,iletimve salgı dokuları) 4-organlar(kök,gövde,yaprak ve çiçek)5-Üreme ve üreme tipleri.6-Meyve ve tohum.7-Sistematik(botanik nomenklatürü.adlandırma,bitkilerin sınıflandırılması)7-bakteriophyta ,cyanophyta,mycophyta,pteridophyta ve spermatophyta’ların genel özellikleri.

1803107

Zooloji

3

2

2

Canlılar alemine kısaca bir giriş.Zooloji nedir,tarihçesine kısa bir bakış,zooloji ile ilgili olan bilimdalları,hücrenin fiziksel,kimyasal ve biyolojik özellikleri,su ve yaşam için gerekli organik moleküllerin kimyasal yapısı ve biyolojik önemi ,hücre organellerin fiziksel ve biyolojik yapılarının kosa bir değerlendirmesi.Döllenme ve embriyogenezis,hayvansal dokular  yapı ve görevleri, organ sistemleri ve fonksiyonel özellikleri,hayvan taksonomisi ve kısaca prensipleri,hayvan ekolojisine  genel bir bakış ,genetiğin temel ilkeleri.

1803109

Matematik I

2

2

0

Kümeler,doğal sayılar,tam sayılar,rasyonel sayılar,reel sayılar,tümevarım.Fonksiyonlar:bire-bir ve örten fonksiyonlar,artan ve azalan fonksiyonlar,mutlak değer fonksiyonu,tam değer fonksiyonu,bileşke fonksiyonu,üstel ve logaritmik fonksiyonlar,trigonometrik fonksiyonlar ve ters trigonometrik fonksiyonlar.Limit ve Süreklilik:fonksiyonların limitleri,sürekli fonksiyonlar ve özellikleri.Türev:Türev tanımı ve temel özellikleri,yüksek mertebeden türevler.

1803111

Meteoroloji

2

2

0

Atmosferin özelikleri, ışıma yasaları, sıcaklık, hava nemi, buharlaşma, bulutlar ve sisler, yağışlar, atmosfer basıncı ve rüzgar, cephe sistemleri ve genel iklim tipleri.

1803113

Temel Bilgi Teknolojileri

3

2

2

Bilgi teknolojilerine giriş, bilgi çağı ve bilgi toplum; Bilgi sistemleri, bilgisayar laboratuvarı ile tanışma, bilgisayar organizasyonu, işletim sistemleri, yaygın işletim sistemlerini kurma, çevre birimlerini kullanma (Printer, scanner, plotter, digitiser…vb), bilgisayar yazılımı, uygulama yazılımlarına giriş, kelime işlemciler ve raporlama/tablolama paketleri, Office, internet.

1803160

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi I

2

2

0

AİİT dersinin amacı, konusu, Osmanlı Devletinin kuruluşundan Mondros Mütarekesine, Osmanlı Devletinin Kuruluşu ve yıkılışı, Tanzimat’tan sonra ıslahat hareketleri, Şark Meselesi, Osmanlı Devletini kurtarmaya yönelik fikir akımları, Gizli antlaşmalar ve Wilson ilkeleri, Mondros mütarekesenden Türk İstiklal Savaşına, Türk İstiklal Savaşı, Mustafa Kemal’in hayatı askeri ve siyasi faaliyetleri, Misak-ı Milli ve TBMM’nin açılışı, Türk İstiklal hareketinden Lozan Antlaymasına, Düzenli ordunun kurulması, cepheler, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması ve sonuçları.

1803170

Türk Dili I

2

2

0

Dil nedir?, Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; Dil-kültür ilişkisi, Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi evreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’nin ses yapısı, imla kuralları ve noktalama işaretlerinin uygulanması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler.

1803170

Yabancı Dil I

4

4

0

Geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman, kendini tanıtma, sahiplik, selamlaşma, genel konularda konuşabilme, adres sorma ve yer tarifi yapabilme, yönler, aile ve meslekler hakkında bilgi, sıklık zarfları ile rutin eylemlerin anlatımı, iyelik sıfatları ve şahıs zamirleri, duyguların anlatımı tanımlama/birleşik cümleler (who/which/where…), bağlaçlar, edilgen çatı

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

2. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

Teori

Uyg

Ders İçeriği

1803102

Matematik II

2

2

0

Türev ve uygulamaları:Maksimum ve minimum problemleri,türevin geometrik yorumu,limitte belirsiz şekiller,L’Hospital kuralı ,asiptotlar,grafik çizimi.Belirsiz integral,alma yöntemleri;kısmi integrasyon,değişken dönüşümü yardımıyla integrasyon,basit kesirleme ayırma yöntemi,trigonometrik ve irrasyonel fonksiyonların integrasyonu,belirli integral ve uygulamaları.

1803104

İstatistik

3

2

2

Giriş ve İstatistik tanımlar, verilerin özetlenmesi, frekans tabloları, yer ölçüleri (aritmetik ortalama, mod, medyan; frekans tablosundan yer ölçülerinin hesaplanması), dağılış ölçüleri (değişim genişliği, varyans, standart sapma, standart hata, varyasyon katsayısı. kesikli olasılık dağılışları (binom dağılışı, poisson dağılışı), sürekli dağılışlar, normal dağılış (z, t ve khi-kare dağılımı), hipotez testleri, t testleri, z testleri, x2 testi, Regresyon, korelasyon analizleri, Varyans analizine giriş.

1803106

Teknik Resim

2

1

2

Geometrik çizimler, ölçülendirme, 3-görünüş çıkarma, şekil tanımlama teorisi, taslak oluşturma, okuma, markalama

1803108

Toprak Bilgisi

3

2

2

Toprak bilgisinin tarihi gelişimi, toprak ana materyali, toprakların oluşu, toprakların sınıflandırması, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, toprak organik maddesi ve toprağın korunması.

1803110

Genel Ekonomi

2

2

0

Ekonomi ilminin temel kavramları, üretim maliyetleri ve faktörleriArz ve Talep, Fiyat oluşumu, Elastikiyet, Piyasa çeşitleri, Ekonomide para teorisi, Para sistemleri, Para arz ve talebi, Para miktarı ile fiyatlar arasındaki ilişkiler, Para politikası, Enflasyon, Deflasyon, Milli gelir, Milli gelir ile ilgili kavramlar, Lorenz dağılımı, İstihdam kavramı, İşsizlik.

 

 

1803112

Ekoloji

2

2

0

Ekolojinin tanımı, kapsamı ve ekolojinin temel kavramları. Bitkilerin büyüme, gelişme ve yayılışını etkileyen çevre faktörlerinin incelenmesi, kontrolü ve yönetimi. Ekosistemin yapısı, fonksiyonel unsurları, dinamiği. Ekosistemlerde prodüksiyon ve biyokimyasal çevrimler.

 

1803114

Tarım Tarihi ve Deontoloji

2

2

0

Ziraat mühendisliğinin amacı, görevleri, sorumlulukları, meslek ahlakı, temel ilkeleri ve diğer mühendislik dalları ile münasebetleri, ziraat mühendisliği yasası yönetmeliği ve meslek kuruluşları.

 

1803118

Bitki Fizyolojisi

2

2

0

Bitik fizyolojisinin tanımı, bitki metabolizma fizyolojisi. Bitki büyüme - gelişme ve hareket fizyolojisi. Bitkilerde su ve mineral besin maddelerin alınması, taşınması ve organik madde yapımı (fotosentez), solunum, transpirayon, çimlenme, sürme, gelişme, dinlenme, çiçeklenme, meyve tutumu, tohum oluşumu ve bitkilerde ölüm olaylarının fizyolojisi.

 

1803260

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi I

2

2

0

Lozan antlaşmasından Türkiye Cumhuriyetine, Cumhuriyetin ilanı ve önemi, halifeliğin kaldırılması, yapılan anayasalar, hukuk-eğitim-öğretim-ekonomi-sağlık-sosyal ve kültürel alanlarda yapılan inkilap hareketleri, Türk ordusu ve milli savunma, T.C’nin iç ve dış siyaseti, Atatürk İlkeleri, Temel ilkeler, Bütünleyici İlkeler

1803270

Türk Dili II

2

2

0

Kelime çeşitleri, İsimler, fiil çekimleri, cümle bilgisi, yazılı kompozisyon türleri (dilekçe, makale, fıkra, deneme…vs.) sözlü kompozisyon türleri (sempozyum, panel, açık oturum…vs) anlatım ve cümle bozukluklarının giderilmesi, Türk ve dünya edebiyatlarından seçilmiş örnek metinlere dayanılarak doğru ve güzel konuşma-yazma becerisi kazandırma.

1803280

Yabancı Dil II

4

4

0

Yakın geçmiş ve gelecek zaman. Bunların diğer zamanlarla benzer ve ayrılan yönleri, kabiliyet gerektiren eylemlerin anlatımı, sıra ve sayma sayılarının kullanımı. Tarihler hakkında konuşabilme gelecekle ilgili planlar, seyahat ve alış veriş bilgileri, kişilerin kariyerleri, ilgi ve alışkanlıkları ile ilgili konuşabilme, niyet, uyarı, öğüt ve direktif verme, paragraf çalışmaları, anafikir bulma, parçaya uymayan cümleyi bulma, outline (parça planı) çıkarma, kendi alanlarıyla ilgili 5 dakikalık sunu yapabilme.

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

3. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1803201

Mühendislik Mekaniği

2

2

0

Tanımlar ve Genel Kavramlar, Düzlemsel Kuvvetler sistemi, Bileşke Kuvvetler, Maddesel noktaların Denge Koşulları, Moment, Rijit Cisimlerin Dengesi, Yayılı Kuvvetler ve Ağırlık Merkezleri, Kafes Kiriş Sistemleri, Sürtünme, Doğrusal ve Değişsel Hareket, Yatay ve Eğik Atışlar,

1803203

Malzeme Bilgisi

2

2

0

 

1803205

Genetik

2

2

0

Genetiğin tanımı, kapsamı, tarihçesi, sitolojik temelleri, genotip ve fenotip genler arasındaki etkileşimler, eşey belirlenmesi ve eşeye bağlı kalıtım, stoplazmik kalıtım, bağlantı ve rekombinasyonlar, mutasyon, kantitatif kalıtım, popülasyon genetiği.

 

1803207

Genel Mikrobiyoloji

2

1

2

Mikrobiyolojinin tanımı ve kapsamı, tarihçesi - hücre kimyası – bakteriler, funguslar, algler ve protozoonların önemi, morfolojisi, sitolojisi, fizyolojisi, çogalması, taşınmaları, sınıflandırılması. Mikroorganizmaların beslenmesi, gelişmesi. Mikrobiyal metabolizma, genetik, mikroorganizmaların kontrolü, mikroorganizma-canlı ilişkileri.

1803211

Akışkanlar Mekaniği

2

2

0

Akışkanlara ilişkin genel özelikler, akışkanların statiği, akışkanların kinematiği, akışkanların dinamiği, hidrodinamikte boyutsuz büyüklükler

1803215

Tarım Ekonomisi ve İşletmecilik

3

3

0

Tarımsal faaliyetlerin özellikleri, tarım ekonomisinin tanımı ve görevleri, temel prensipleri, tarımsal üretim vasıtaları, tarım işletmelerinin ekonomik faaliyetleri, tarımsal ürünlerde maliyet hesaplamaları.

 

 

1803217

Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma

2

2

0

 

1803221

Kültürteknik

3

2

2

Kültürteknik kavramı, Kültürteknik temel konuları, Türkiye’nin toprak ve su kaynağı potansiyeli, Güneydoğu Anadolu Sulama Projesi hakkında genel bilgi, Tarımsal İnşaat, Hayvan Barınakları, Tarımsal inşaatta yapı elemanları ve malzeme, Tarımsal yapılarda çevre koşulları ve çevre koşullarının kontrölü, Tarımsal Hidroloji, Sulama, Tarımsal Drenaj konularının içermektedir.

1803223

Toprak Bilgisi

3

2

2

Toprağın tanımı-toprağın mineral ve organik bileşimi-toprak oluşumu-toprak profilinde horizonlar-toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelikleri-toprağın organik maddesi-toprağın tuzlulaşması ve alkalileşmesi ile sulama suyunun kaliteleri, toprağın sınıflandırılması, toprak erezyonu ve korunması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

4. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin

Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1803206

Hayvan Yetiştirme İlkeleri

3

2

2

Hayvancılık türleri, damızlıkçı işletmelerde seleksiyon, damızlıkta gerekli kayıtlar, damızlık hayvanların objektif değerlendirilmesi ( soy kütüğü, verim kayıtları , et verimi…vs), hayvanların ve çeşitli verimlerin subjektif değerlendirilmesi, çiftleştirme yöntemleri, yetiştirme teknikleri, büyütme, besleme, yemler, süt, et, yapağı, tiftik, ve yumurta üretim ilkeleri.

1803210

Ölçme Bilgisi

3

2

2

Doğruların belirtilmesi, uzunluk ölçümü, dik inme ve çıkma, koordinatlarla durum planı çıkarılması, ölçü hataları, nivelman kullanımı, kesit çizimi, alan ve hacim hesapları, açı ölçülmesi, teodolitler ve okuma düzenleri, kazı ve dolgu ölçüm hesapları.

1803214

Mesleki Yabancı Dil I

2

2

0

 

1803216

Tarımsal Mekanizasyon

3

2

2

Giriş, Tanımlama, Tarımsal mekanizasyon sistemi, Tarımda enerji kaynakları, Tarım traktörleri, Toprak işleme alet ve makineleri, Ekim-dikim ve gübreleme makineleri, Tarımsal savaş, Su çıkartma, Hasat-harman, Tohum temizleme ve sınıflandırma makineleri, tarım makinelerinde işletme giderleri ve uygulamaları.

1803218

Bahçe Bitkileri

3

2

2

Bahçe bitkilerinin ülkemizde kapladığı alan ve bölgelere göre dağılımı, besin değeri, ekonomik önemi, bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde ekolojik faktörler, bahçe bitkilerinin biyolojik ve fizyolojik esasları, bahçe bitkilerinde üretim tekniği, kültürel uygulamalar, bahçe bitkilerinde olgunluk, hasat ve muhafaza.

 

1803220

Tarla Bitkileri

3

2

2

Tahılların Dünya ve Türkiye ölçeğindeki ekonomik önemi, serin (Buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale) ve sıcak (çeltik, mısır ve darılar) iklim tahıllarının tanımı, morfolojik ve fizyolojik özellikleri, iklim ve toprak istekleri, tarımı. Yemeklik tane baklagillerin ekonomik önemi, kökeni ve sistematik özellikleri, morfolojik ve fizyolojik yapıları, adaptasyon özellikleri, besin ve sağlık değerleri.

 

 

1803222

Bitki Koruma

3

2

2

Entomoloji, böceklerin morfolojisi, iç yapısı ve çalışmaları, üreme ve gelişme, sınıflandırılması, fitopatoloji, bitki patolojisi, epidemiyolojisi, hijyen ve terapisi, yabancı otlarla savaş yöntemleri.

 

1803224

Gıda Bilim ve Teknolojisi

2

2

0

Meyve, sebze ve tahılların fiziksel özelikleri, kimyasal ve biyolojik yapıları, meyve ve sebzelerin soğukta dondurularak ve kurutularak muhafaza edilmesinde genel ilkeler ve muhafaza teknikleri, konserve, meyve suyu ve salça üretim teknolojisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

5. YARIYIL (1.GRUP) (BAHÇE BİTKİLERİ ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin

Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

 

1831301

 

Genel Bahçe Bitkileri Zararlıları 

2

2

0

Bahçe bitkilerinde zarar yapan omurgalılar, akarlar, nematodlar ve böceklerin tanımı,biyolojisi,zarar şekilleri, konukçuları ve bu zararlıların mücadelesinde kullanılan kültürel önlemler, fiziksel, biyolojik, kimyasal ve entegre savaş yöntemleri, kimyasal savaşta kullanılan ilaçlar ve dozları.

 

 

1831303

 

Genel Sebzecilik

 

3

 

2

2

Sebzenin tanımı, sebzeciliğin tarihçesi ve gelişimi, sebzenin insan beslenmesindeki önemi, kişi başına düşen sebze gereksinimi, ülke ekonomisindeki yeri, sebzecilik alanları ve üretim miktarları, Türkiye sebzecilik bölgeleri ve özellikleri, sebzecilik işletme şekilleri, sebzelerin ekolojik istekleri, sebze bahçesinin kurulmasında dikkat edilecek hususlar, sebzecilikte toprak işleme alet ve makineleri, sulama, gübreleme, ekim nöbeti, yastık hazırlama şekilleri, kompost hazırlama, tohum ekim ortamlarının hazırlanması.

 

 

1831305

 

Genel Meyvecilik

3

2

2

Meyveciliğin tarihçesi, gelişimi ve yayılışı, meyvenin insan beslenmesindeki önemi, ülke ekonomisindeki yeri ve önemi, Türkiye’nin meyve yetiştirme potansiyeli, meyveciliğin temel fizyolojik ve biyolojik esasları, meyve bahçelerinin kurulmasında dikkat edilecek hususlar, tozlanma, döllenme, meyve tutumu, büyümeyi düzenleyici maddeler, meyve verim ve kalitesini etkileyen faktörler, sık dikim sistemleri, modern budama ve terbiye şekilleri, bodur meyvecilik.

 

 

1831307

 

Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji Uygulama

 

2

1

2

Biyoteknoloji nedir? Önemi ve tarihçesi. İn-vitro kültür esasları, embriyo kültürü, meristem, sürgün ucu ve tomurcuk kültürü, kallus kültürü, hücre kültürü, protoplast kültürü, haploid bitki üretimi, somaklonal varyasyon, somatik melezleme, in-vitro tozlama ve dölleme. Rekombinant DNA teknolojileri; klonlamada kullanılan vektör ve enzimler, genetik madde aktarımı ve gen klonlaması. Bitkilerde hastalık oluşturan patojenlerin biyoteknolojik yöntemlerle tanılanmalarında genetik materyalin ve immunolojik yöntemlerin kullanılması. Moleküler genetiksel yöntemlerin bitki ıslahında kullanılması.

 

 

1831309

 

Genel Bağcılık

3

2

2

Bağcılığın tarihi ve coğrafi yayılışı, Türkiye bağ bölgeleri, eski ve yeni bağcılık, üzümün besin değeri, asmanın gelişmesini etkileyen ekolojik faktörler, asmanın morfolojisi,fizyolojisi, asmanın çoğaltılması, asmalarda budama ve terbiye şekilleri, bağ kurma tekniği, bağlarda toprak işleme, gübreleme ve sulama gibi kültürel işlemler. Üzümlerin hasadı, ambalajı ve pazara hazırlanması.

 

1831311

 

Mesleki Uygulama I

0

0

4

Öğrencilere verilmiş ve verilmekte olan Bahçe Bitkileri Bölüm Derslerinin pratik uygulamaları mevsim ve hava durumuna bağlı olarak Labaratuvar, Sera veya Arazi koşullarında anlatılır, gösterilir ve bizzat uygulayarak öğrenmeleri sağlanır

 

 

1831501

 

Peyzaj Tasarımı

2

2

0

Peyzaj mimarlığında tasarıma geleneksel yaklaşım çoğunlukla müşterinin amaç ve felsefesini, alan verilerini ve kullanıcıların gereksinimlerini içeren araştırmayla başlar. Bir sonraki aşaması alanının nasıl daha estetik ve işlevsel hale getirileceği ile ilgili bir dizi fikri içeren peyzaj tasarım düşüncesinin oluşturulmasıdır. Son aşama bu düşüncelerin tasarımcının felsefesi doğrultusunda ve ekolojik temelde çizgiye dökülmesi ile gerçekleştirilir.

Öğrenciler bu aşamaları belirlenen bazı küçük alanlarda çizim çalışmaları yaparak tamamlar.

 

 

1831503

 

Yemeklik Mantar Üretim Tekniği

2

2

0

Kültür mantarı (Agaricus bisporus) hakkında genel bilgi; Dünyada ve Türkiyede’ki üretimi, sistematikteki yeri; besin değeri; mantar üretim tekniği (kompost hazırlığı, pastorizasyonu, misel ekimi; örtü toprağı vs.) hasat ve diğer kültürel işlemler konusunda bilgi verilmektedir.

 

1831505

 

Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım

2

2

0

Organik tarımın tanımı ve amacı, dünyada ve Türkiye’de organik tarım, organik tarımın amaçları ve ilkeleri, avantaj ve dezavantajları, kontrol ve sertifikasyon, organik tarıma başlama esasları, organik bitkisel üretim, organik bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde temel prensipler, toprak verimliliği, organik tarımda bitki koruma ilkeleri, organik ürünlerin hasad, depolama ve pazarlanması.

 

 

1831507

 

Meyve Fidanı Üretim Tekniği

2

2

0

- Çelikle çoğaltma, Aşı ile çoğaltma,Daldırma ile çoğaltma,Kök, rizom, stolon, toprak altı gövdesi ile çoğaltma , Doku kültürleri ile çoğaltma, Anaç üretimi (vegetatif ve generatif), Anaçlık ve kalmelik damızlıkları, Fidanlıkta kültürel işlemler ,Fidan sertifikasyonu

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

6. YARIYIL (1.GRUP) (BAHÇE BİTKİLERİ ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin

Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

 

1831302

 

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

3

2

2

Süs bitkileri üretiminin sosyo-ekonomik önemi ve tarihi gelişimi, salon ve bahçe süs bitkilerinin tanımı, botanik özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme ve çoğaltma teknikleri, yetiştirme ortamları ve süs bitkilerinin pazarlanması. Seralarda kesme çiçek yetiştiriciliği.

 

1831304

 

Genel Bahçe Bitkileri Hastalıkları

2

2

0

Meyve, sebze ve süs bitkilerinde görülen hastalıkların belirtileri, hastalığa neden olan etmenlerin ayırıcı özellikleri, yaşayışları ve yaşam döngüleri, bulaşma ve yayılmaları, bahçe bitkileri hastalıklarıyla savaş yöntemleri ve kullanılan ilaçlar.

 

 

1831306

 

Meyve ve Bağ Islahı

2

2

0

Meyve ıslahının temel prensipleri, kültür çeşitlerinin meydana gelişi, poliploidler, kimeralar ve özellikleri, ıslah metodları, mutasyonlar ve mutagenler, seleksiyon, ıslah stratejisi, somatik melezleme, somaklonal seleksiyon, anaç, verimlilik ve hastalıklara dayanıklılık ıslahının temel esasları. Bağ ıslahının önemi ve amacı, bağ ıslahının durumu ve gelişimi, asmanın genetik yapısı ve varyasyon, bağcılıkta döllenme, kısırlık ve uyuşmazlıklar, melezleme ıslahı, seleksiyon ıslahı, poliploidi, mutasyon ıslahı, dayanıklılık ıslahı.

 

1831308

 

Sebze ve Süs Bitkileri Islahı

2

2

0

Sebze türlerinden Biber, domates, hıyar, patlıcan, soğan, lahana, ve havuç ıslahı; süs bitkilerinden de karanfil, gül, krizantem, gerbera, gypsophila, lilium ve şebboy ıslahı anlatılacaktır.

 

1831310

 

Bahçe Bitkilerinde Gübreleme

2

2

0

Gübrelerin önemi, tarihi gelişimi ve sınıflandırılması, Organik gübreler, Kimyasal gübreler, Kimyasal gübrelerin topraktaki tepkimeleri, Kimyasal gübrelerin uygulama yöntemleri ve Gübre gereksiniminin belirlenmesi

 

1831312

 

Bahçe Bitkilerinde Deneme Metodları ve Uygulamaları

2

2

0

Araştırmaların planlanması, yürütülmesi, verilerin elde edilmesi, uygun istatistiksel yöntemlerle (Varyans analizi, çoklu karşılaştırma testleri vs.) analiz edilmesi ve yorumlanması; yayıma hazırlanması   ile ilgili yöntemler.

 

1831314

 

Mesleki Uygulama II

0

0

4

Öğrencilere verilmiş ve verilmekte olan Bahçe Bitkileri Bölüm Derslerinin pratik uygulamaları mevsim ve hava durumuna bağlı olarak Laboratuar, Sera veya Arazi koşullarında anlatılır, gösterilir ve bizzat uygulayarak öğrenmeleri sağlanır

3108502

 

Budama Tekniği

2

2

0

Budamanın tanımı ve amaçları, budamayı gerekli kılan nedenler (çevresel ve kültürel nedenler), budamanın etkileri (ağaçların büyüme kuvveti üzerine etkileri; ağaçların verime başlaması, verim ve kalite üzerine etkileri; ağaçların ömrü üzerine etkileri; bazı olumsuz etkileri), budama zamanları (yaz budaması, kış budaması), budama şekilleri (dikim budaması, şekil budaması, verim çağı budaması, gençleştirme budaması), budama yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, budama araç ve gereçleri, meyve türlerine göre şekil ve verim çağı budamaları konularında bilgi verilecektir.

1831504

 

Fide Üretim Tekniği

2

2

0

Sebzelerde çoğaltma yöntemleri, kültür sebzelerinin çoğaltma yöntemlerine göre sınıflandırılması, vejetatif  çoğaltma yöntemleri, generatif çoğaltma yöntemleri, fide yetiştirme amaçları, fide yetiştirme mekanları, fide yetiştirme kapları, fide yetiştirme harçlarının hazırlanması, iyi fidenin özellikleri, birim alana dikilecek fide sayısı, modern fide yetiştirme tekniği, aşılı fide yetiştirme tekniği. Ayrıca süs bitkilerinde fide üretim teknikleri konusunda bilgi verilecektir.

1831506

 

Bahçe Planlama ve Yönetimi

2

2

0

Bahçe planlaması ve etkileyen faktörler, Dikim şekilleri, Terbiye sistemlerinin planlanması ve kurulması, Sulama sistemlerinin planlanması, Gübreleme ve ilaçlama sistemlerinin planlanması, İşletme binaları,  Bahçe idaresi

1831508

 

Bahçe Bitkileri Fizyolojisi

2

2

0

Bitki fizyolojisinin tanımı, amacı ve kapsamı. Su ve bitki-su ilişkileri.  Bahçe bitkilerinin kök sistemleri, su ve besin maddelerinin alınması. Fotosentez, solunum ve transpirasyon. Büyüme ve gelişme; büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler, büyüme ve gelişmedeki önemli fizyolojik olaylar.(Dinlenme, çimlenme, sürme, köklenme, tepe hakimiyeti, çiçeklenme, kısırlık ve uyuşmazlıklar, partenokarpi, çiçek ve meyve dökümü ve olgunlaşma, tropizmalar, vernalizasyon, soğuğa ve kurağa dayanım).

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

7. YARIYIL (1.GRUP) (BAHÇE BİTKİLERİ ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1831421

 

Serin İklim Sebzeleri

3

2

2

Serin iklim sebzelerinin (Liliaceae, Compositae, Cruciferae, Umbelliferae, Chenopodiaceae familyası sebzeleri) anavatanları, taksonomileri, çeşitleri, beslenme değerleri, ekonomik önemleri, botanik ve morfolojik özellikleri, biyolojileri, iklim ve toprak istekleri, yetiştirme teknikleri, hasad, ambalajlama ve pazarlanması.

1831423

 

Yumuşak Çekirdekli Meyveler

3

2

2