Yayın Tarihi: 30.08.2023 22:44

 

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

İŞ YERİ EĞİTİMİ ve STAJ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesine bağlı Bölümlerin müfredatında yer alan, İş Yeri Eğitimi ile ilgili, Üniversite ve İş Yeri tarafından yapılacak tüm iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- Bu yönerge Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin yurtiçi veya yurtdışı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda yapacakları iş yeri eğitimleriyle ilgili uygulama esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- Bu yönerge, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönergede adı geçen;

a) Üniversite: T.C. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

b) Fakülte: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesini,

c) Dekan: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanını,

ç) Bölüm: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesine bağlı bölümleri,

d) Fakülte İş Yeri Eğitimi Kurulu: Dekan başkanlığında, Bölüm Başkanlarından oluşan kurulu,

e) Fakülte İş Yeri Eğitimi Koordinatörlüğü: Fakülte öğrencilerinin bu yönerge doğrultusunda İş Yeri Eğitimi’ni koordine eden ve Dekan Yardımcısı başkanlığında Bölüm İş Yeri Eğitimi Komisyon Başkanlarından oluşan birimi,

f) Bölüm İş Yeri Eğitimi Komisyonu: İlgili lisans programının İş yeri eğitimi işlemlerini yürütmek, yönetmek ve aynı zamanda İş Yeri Eğitimini değerlendirmek üzere her programın kendi bünyesinde oluşturulan, ilgili lisans programındaki, biri komisyon başkanı olmak üzere, en az üç (3) öğretim üyesinden oluşan komisyonu,

g) İş Yeri Eğitimi: Öğrencilere, dördüncü ve altıncı yarıyılların bitiminde öğrenim gördükleri lisans programı ile ilgili işyerlerindeki faaliyetlere katılmalarını sağlayarak, öğrenim süresinde aldıkları bilgilere dayalı uygulama becerisi kazandırma çalışmalarını,

ğ) İş Yeri: Öğrencinin eğitim gördüğü lisans programının gereklerine ve öğrenme çıktılarına uygun olarak uygulama yapabilecek, fiziksel ve nitelik olarak yeterli bulunan; fakülte öğrencilerinin eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, İş Yeri Eğitimi yoluyla pekiştirdikleri, mal ve/veya hizmet üreten kamu kurumları ya da özel kuruluşları,

h) İş Yeri Yöneticisi: İş Yeri Eğitimi Protokolü’nü İş Yeri Eğitimi’nin uygulanacağı yurtiçi/yurtdışı kamu veya özel sektör kurum veya kuruluşu adına imzalayan yetkili kişiyi,

ı) İş Yeri Eğitimi Yetkilisi: İş Yeri Yöneticisi tarafından görevlendirilmiş ve öğrencinin İş Yeri Eğitimi alacağı alanda en az lisans derecesine sahip kişiyi,

i) İş Yeri Eğitimi Öğrencisi: Fakültede Eğitim-Öğretim yapan ve İş Yeri Eğitimi zorunluluğunu yerine getirecek öğrenciyi,

j) İş Yeri Eğitimi Protokolü: İş Yeri Eğitimi uygulamasıyla ilgili kontenjanları ve kuralları açıklayan ve İş Yeri Eğitimi Yetkilisi ile Dekan tarafından imzalanan belgeyi ifade eder.

k) Staj: Dördüncü yarıyılın bitiminde öğrenim gördükleri lisans programının yürütüldüğü Ziraat Fakültesinde yapılan İş Yeri Eğitimi I, öğrencilerin intibak işlemlerinde staj olarak değerlendirilecektir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Fakülte Dekanının İş Yeri Eğitimi İle İlgili Görevleri

MADDE 5- Dekan; İş Yeri Eğitimi organizasyonunun en üst yetkilisi ve yöneticisi olup görevleri aşağıdaki gibidir;

a) Fakülte İş Yeri Eğitimi Kurulu’nu oluşturmak ve Fakülte İş Yeri Eğitimi Koordinatörünü görevlendirmek,

b) Bölüm İş Yeri Eğitimi Komisyonunun görevlendirmelerini yapmak,

c) Bölüm İş Yeri Eğitimi Komisyonu’nun önerileri doğrultusunda iş yerinde denetimi yapacak öğretim elemanının görevlendirmesini yapmak,

ç) İşyerleri ile yapılacak İş Yeri Eğitimi Protokolü’ne olur vermek.

 

Fakülte İş Yeri Eğitimi Kurulu’nun Görevleri

MADDE 6

a) İş Yeri Eğitimlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi için Fakülte İş Yeri Eğitimi Koordinatörlüğünün faaliyetlerine koordinasyon ve rehberlik etmek,

b) Fakülte İş Yeri Eğitimi Koordinatörlüğünün çalışmalarını denetlemek,

c) Gerekli gördüğü takdirde İş Yeri Eğitimiyle ilgili anket, mülakat ve uygulamalar düzenlemek,

ç) Fakülte İş Yeri Eğitimi Koordinatörlüğünce hazırlanan İş Yeri Eğitimi değerlendirme sonuçlarını karara bağlamaktır.

 

Fakülte İş Yeri Eğitimi Koordinatörlüğünün Görevleri

MADDE 7

a) Çalışma alanlarının saptanmasını, eğitim takviminin hazırlanmasını ve eğitimin planlanmasını, koordinasyonunu ve uygulanmasını sağlamak,

b) İş Yeri Eğitimi protokolü, sözleşmeleri, anlaşma metinleri vb. dokümanları hazırlamak ve güncellemek,

c) İş Yeri Eğitimi’nde kullanılacak basılı evrakların zamanında hazır hale gelmesini organize etmek,

ç) Fakülte İş Yeri Eğitimi Kurulu’nun belirleyeceği görevleri yerine getirmek,

d) İş yeri eğitimlerinin yönetmelik, yönerge usul ve hükümlerine uygun olarak düzenli sürdürülmesi için gerekli önlemleri almak,

e) İş Yeri Eğitimiyle ilgili olarak doğabilecek aksaklık ve problemleri çözmek, çözülemeyen aksaklıkları Fakülte İş Yeri Eğitimi Kurulu’na iletmek,

f) İş Yeri Eğitimi yapan öğrencilerin başarılarını ilgili Bölüm İş Yeri Eğitimi Komisyonu ile birlikte değerlendirmektir.

 

Bölüm İş Yeri Eğitimi Komisyonu’nun Görevleri

MADDE 8

a) Öğrencinin iş yerindeki eğitiminin planlanmasını, koordinasyonunu, uygulanmasını ve gerekli görüldüğü takdirde işyerlerinde denetlenmesini sağlamak,

b) Üniversitenin sağladığı portal üzerinden İş Yeri Eğitimi’ndeki öğrencileri izleyerek iş yerinde geçirilen sürenin amaca uygun şekilde değerlendirilmesini sağlamak,

c) Bu konuda İş Yeri Eğitimi Yetkilisi ile işbirliği yapmak ve sorunların çözümüne yardımcı olmak,

ç) İş Yeri Eğitimi dosyasının sunulması için gerekli şartları hazırlamada öğrenciye rehberlik etmek,

d) İş Yeri Eğitimi haftalık çalışma planı, öğrenci raporları ve/veya denetim raporlarına göre İş Yeri Eğitiminin notunu belirleyerek öğrenci bilgi sistemine girilmesini sağlamak,

e) Öğrencilerin İş Yeri Eğitimi kapsamındaki tüm etkinliklerinin amaca uygun şekilde yürütülmesini İş Yeri Eğitimi Yetkilisi ile birlikte sağlamak,

f) Dönem boyunca gerekli görüldüğü hallerde plan ve günlük raporlar hakkındaki içerik/format ile ilgili değerlendirmelerine elektronik posta veya sesli/görüntülü iletişim yoluyla devam etmektir.

 

İş Yeri Yöneticisinin Sorumlulukları

MADDE 9

a) İş Yeri Eğitimi için öğrenci kabul edecek iş yerinin kendi personeline sağladığı konaklama, beslenme ve sosyal imkânlardan mümkün olduğunca öğrencilerin de yararlanmasını sağlamaktır.

b) Öğrencinin İş Yeri Eğitimi’ni, bu yönerge esaslarına ve iş yeri kurallarına göre yapabilmesi için gerekli şartları taşıyan bir İş Yeri Eğitimi Yetkilisi’ni görevlendirmektir.

 

İş Yeri Eğitimi Yetkilisinin Görevleri

MADDE 10

a) Öğrencilerin fakültede almış olduğu teorik ve uygulama esaslı bilgi ve becerilerin iş ortamındaki uygulama çalışmaları ile pekişmesini sağlamak,

b) Öğrencinin haftalık çalışma planı ve sorumluluğunu belirlemek,

c) Öğrenciye iş yerindeki mesleki ve etik sorumluluğu yüklemek,

ç) Öğrencilere meslek kavramını ve disiplinini kazandırmak,

d) Öğrencinin haftalık hazırladığı İş Yeri Eğitimi dosyasını ve yaptığı faaliyetleri değerlendirmek,

e) İş Yeri Eğitimi bitiminde, İş Yeri Eğitimi değerlendirme formunu hazırlayıp Bölüm İş Yeri Eğitimi Komisyonuna verilmek üzere ilgili bölüm sekreterliğine kapalı zarf içinde gizli olarak göndermektir.

 

İş Yeri Eğitimi Öğrencilerinin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 11

a) İş Yeri Eğitimlerini, İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi imzalanan kurumda yapmak zorundadırlar.

b) İş Yeri Eğitimi süresince İş Yeri Eğitimi Yetkilisi tarafından belirlenen haftalık çalışma planını uygulamakla yükümlüdürler.

c) İş Yeri Eğitimi yapacakları iş yerinin kurallarına-mevzuatına ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine uymak zorundadırlar.

ç) Günlük çalışma kayıtlarını içeren haftalık çalışma raporunu, bir sonraki haftanın ilk mesai günü bitimine kadar, İş Yeri Eğitimi Yetkilisi’ne vermek zorundadır.

d) İş Yeri Eğitimi’ne devam zorunludur. Öğrenci iş yerinden izinsiz ayrılamaz. Hastalık, birinci derece yakınlarının vefatı vb. acil durumlar dışında izin kullanılamaz. İzinli olarak ayrılması gereken durumlarda İş Yeri Eğitimi Yetkilisi tarafından onaylı izin formu düzenlenir ve İş Yeri Eğitimi Dosyasında sunulur.

e) İş yerindeki sendikal etkinliklere katılamaz.

f) İş Yeri Eğitimi kapsamında kabul edildikleri kurum veya işyerlerinde geçerli çalışma şartlarına ve kurallarına uyarak ve mesleki etkinliklere bizzat katılarak İş Yeri Eğitimi süresince çalışmak zorundadırlar.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İş Yeri Eğitimleriyle İlgili Düzenlemeler

 

İş Yeri Eğitiminin Özellikleri

MADDE 12

a) İş Yeri Eğitimi; dördüncü yarıyılın bitiminde İş Yeri Eğitimi I (8 AKTS uygulama) ve altıncı yarıyılın bitiminde İş Yeri Eğitimi II (12 AKTS uygulama) olarak uygulanır.

b) İş Yeri Eğitimi I; öğrencilerin bilgi, beceri ve deneyim kazanımlarını sağlama ve İş Yeri Eğitimi II için altyapı oluşturma amacıyla, dördüncü yarıyılın bitiminde öğrenim gördükleri lisans programının yürütüldüğü Ziraat Fakültesinde yapılır.

c) İş Yeri Eğitimi II; altıncı yarıyılın bitiminde öğrenim gördükleri lisans programı ile ilgili işyerlerinde yapılır.

ç) Öğrenciler, ISUBÜ Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15. ve 20. maddeleri gereği İş Yeri Eğitimi’ne devam etmek zorundadırlar.

d) Başarısız öğrenciler İş Yeri Eğitimi’ni başarılı oluncaya kadar bölüm tarafından uygun görülen işyerlerinde tekrar ederler.

e) Sınava katılamayan öğrencilerin mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kabul edilen öğrencilere sınav hakkı tanınır.

f) Genel not ortalaması 1.80’in altında olan veya alt dönemlerden en az 1 (bir) dersten devam zorunluluğu bulunan öğrenciler, İş Yeri Eğitimi II’yi alamazlar.

g) İş Yeri Eğitimi süresince, öğrenciler yüz yüze öğretimin ve devam zorunluluğun bulunduğu yaz okulu için başvuru yapamazlar.

 

İş Yeri Eğitiminin Süresi

MADDE 13

a) İş Yeri Eğitimi I, dördüncü yarıyıl bitiminde 30 iş günü, İş Yeri Eğitimi II ise altıncı yarıyıl bitiminde 40 iş günü olarak uygulanır.

b) Öğrenciler İş Yeri Eğitimi yapacakları yerin çalışma koşul ve saatlerine uyacak ve eğitimini İş Yeri Eğitimi süresince tam zamanlı olarak iş yerinde yapacaklardır.

c) Öğrenci, İş Yeri Eğitimi’ne Fakülte tarafından belirtilen tarihte başlamak zorundadır.

 

İş Yeri Eğitimi Başvurusu

MADDE 14- İş Yeri Eğitimi Başvuru işlemleri;

a) İş Yeri Eğitimi yapacak olan öğrenci için, İş Yeri Eğitimi Yetkilisi ve Fakülte İş Yeri Eğitimi Koordinatörlüğü tarafından İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi imzalanır. Sözleşme 3 (üç) nüsha olarak çoğaltılır ve taraflara verilir.

 

İş Yeri Eğitimi Dosyasının Oluşturulması

MADDE 15- İş Yeri Eğitimi süresince öğrencilerin hazırlayacağı İş Yeri Eğitimi Dosyası aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulur.

a) Her öğrenci İş Yeri Eğitimi Dosyası hazırlamak zorundadır. İş Yeri Eğitimi’ne başlayan öğrenciler, fakülte internet sayfasından İş Yeri Eğitimi Dosyasını temin ederler.

b) İş Yeri Eğitimi Dosyası, öğrenci bilgilerinin bulunduğu kapak, İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi, İş Yeri Eğitimi haftalık çalışma planı, öğrenci tarafından hazırlanmış imzalı ve onaylı haftalık raporlar, İş Yeri Eğitimi Denetim Formlarından (yapılmış ise) oluşur. Dosya, İş Yeri Eğitimi sonunda değerlendirme amacıyla Bölüm İş Yeri Eğitimi Komisyonu’na teslim edilir.

 

İş Yeri Eğitimi Dosyasının Teslimi

MADDE 16- Öğrenciler İş Yeri Eğitimi Dosyalarını, İş Yeri Eğitimi’nin bitiş tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde Bölüm İş Yeri Eğitimi Komisyonu’na teslim eder veya iadeli-taahhütlü posta yoluyla gönderir. Bu süre içerisinde dosyası teslim edilmeyen İş Yeri Eğitimi geçersiz sayılır.

 

Meslek Hastalığı, Hastalık ve İş Kazası Halleri

MADDE 17

a) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanması Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yapılır. Bunun dışındaki durumlarda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25. maddesi hükümleri geçerlidir.

b) İş Yeri Eğitimi sırasında hastalanan ve hastalığı resmi kurumlarca belgelenen veya herhangi bir kazaya uğrayan öğrencinin sağlık raporu, öğrenci tarafından raporun bitim tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde Fakülte İş Yeri Eğitimi Koordinatörlüğüne bildirilir. Bu durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu hüküm ve uygulamaları geçerlidir ve telafi durumunu Fakülte İş Yeri Eğitimi Kurulu belirler.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İş Yeri Eğitimlerinin Değerlendirilmesi

 

İş Yeri Eğitimi’nin Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması

MADDE 18- İş Yeri Eğitimlerinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasında aşağıda belirtilen işlemler uygulanır;

a) Bölüm İş Yeri Eğitimi Komisyonu ilgili öğrencilerin İş Yeri Eğitimi’nin bitiminde İş Yeri Eğitimi çalışmalarını değerlendirir ve Fakülte İş Yeri Eğitimi Koordinatörlüğüne yazılı olarak iletir.

b) Fakülte İş Yeri Eğitimi Koordinatörlüğünce organize edilen değerlendirme işleminde; İş Yeri Eğitimi değerlendirme formu, Denetçi Öğretim Elemanı denetim formları (yapılmış ise), öğrenci tarafından hazırlanmış imzalı ve onaylı haftalık raporları ve öğrencilerin sunumları dikkate alınır.

c) Eksik bulunan İş Yeri Eğitimi aynı veya farklı iş yerinde tamamlatılır ya da İş Yeri Eğitiminin tamamı yeniden yaptırılabilir.

ç) İş Yeri Eğitiminden başarılı olan öğrenciler Üniversite not sistemine Geçti (G), başarısızlık veya devamsızlıktan kalan öğrenciler ise Kaldı (K) şeklinde işlenir.

d) İş Yeri Eğitiminin başarısını ölçme ve değerlendirmede, İş Yeri Eğitimi faaliyeti sonunda öğrencinin değerlendirme notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Değerlendirmede aşağıda belirtilen oranlar kullanılır. Değerlendirme notu,


I) İş Yeri Eğitimi I için İş Yeri Eğitimi Dosyasının sunum ve değerlendirme sınavından alınan değerlendirme notunun tamamından,


II) İş Yeri Eğitimi II için ise; İş Yeri Eğitimi Dosyasının sunum ve değerlendirme sınavından alınan değerlendirme notunun %60’ı ile İş Yeri Eğitimi Yetkilisinin değerlendirme notunun %40’ının toplamından oluşur.

 

Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz Hakkı

MADDE 19- Öğrenciler İş Yeri Eğitimi değerlendirme sonuçlarına, ilanından itibaren yedi (7) gün içinde Fakülte İş Yeri Eğitimi Koordinatörlüğüne dilekçeyle başvurarak itiraz edebilirler. İtirazlar Fakülte İş Yeri Eğitimi Kurulu tarafından incelenerek, başvuru tarihi bitiminden itibaren en geç on beş (15) gün içinde karara bağlanır.

 

Öğrencilerin Disiplin İşlemi

MADDE 20- Öğrenciler, işyerlerinin çalışma saatleri ile disiplin ve iş güvenliği kurallarına uymak zorundadırlar. Öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri İş Yeri Eğitimi sırasında da geçerlidir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

İş Yeri Eğitimlerinin Denkliği

MADDE 21- Başka bir Yükseköğretim Kurumundan gelen öğrencilerin geldikleri Fakültede yaptıkları İş Yeri Eğitimlerinin geçerlilikleri, ilgili bölümün intibak komisyonun görüşü alınarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 

İş Yeri Eğitimi Süresince Öğrenciye Ödenecek Ücret

MADDE 22- İş Yeri Eğitimi Öğrencilerine, İş Yeri Eğitimi süresince üniversite tarafından herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz.

 

Gece Çalışması

MADDE 23- İş Yeri Eğitimi Öğrencileri, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olarak devamlı statüde gündüz çalışmak zorundadır. İşyerlerinin üretim planı nedeniyle düzenlenecek gece vardiyası çalışmalarına katılamazlar. Gece vardiyası çalışmalarına katılan öğrencilerin yasal sorumluluğu öğrenci ve iş yerine aittir. Öğrenciler günde sekiz (8) saatten fazla çalıştırılamazlar.

 

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 24

a) Bu yönergeye bağlı olarak Fakülte Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü protokol, sözleşme, anlaşma metinleri vb. dokümanlar Fakülte İş Yeri Eğitimi Koordinatörlüğünce hazırlanır.

b) İş Yeri Eğitimi Uygulama Esaslarının yürürlüğe girdiği tarihten önce staj, iş yeri eğitimi gibi faaliyetlere başlamış olan öğrencilere Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretimi Staj Yönergesi hükümleri uygulanır.

 

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 25- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, senato kararları ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 26-Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 27- Bu yönerge hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.