19 Nisan 2021 Pazartesi

İşyeri Eğitimi ve Staj Yönergesi Yayınlanmıştır

01 Nisan 2021 Perşembe 12:15 tarihinde eklendi | 123 defa okundu
Üniversitemiz Senatosunun 30/03/2021 tarihli 68 nolu toplantısında fakültemizin "İşyeri Eğitimi ve Staj Yönergesi" görüşülerek kabul edilmiş ve uygulamaya konulmuştur.

 

 

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

İŞYERİ EĞİTİMİ ve STAJ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesine bağlı Bölümlerin müfredatında yer alan, İşyeri Eğitimi ile ilgili, Üniversite ve İşyeri tarafından yapılacak tüm iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- Bu yönerge Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin yurtiçi veya yurtdışı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda yapacakları işyeri eğitimleriyle ilgili uygulama esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- Bu yönerge, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönergede adı geçen;

a) Üniversite: T.C. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

b) Fakülte: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesini,

c) Dekan: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanını,

ç) Bölüm: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesine bağlı bölümleri,

d) Fakülte İşyeri Eğitimi Kurulu: Dekan başkanlığında, Bölüm Başkanlarından oluşan kurulu,

e) Fakülte İşyeri EğitimiKoordinatörlüğü: Fakülte öğrencilerinin bu yönerge doğrultusunda İşyeri Eğitimi’ni koordine eden ve Dekan Yardımcısı başkanlığında Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyon Başkanlarından oluşanbirimi,

f) Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu: İlgili lisans programının İşyeri eğitimi işlemlerini yürütmek, yönetmek ve aynı zamanda İşyeri Eğitimini değerlendirmek üzere her programın kendi bünyesinde oluşturulan, ilgili lisans programındaki, biri komisyon başkanı olmak üzere, en az üç (3) öğretim üyesinden oluşan komisyonu,

g) İşyeri Eğitimi: Öğrencilere, dördüncü ve altıncı yarıyılların bitiminde öğrenim gördükleri lisans programı ile ilgili işyerlerindeki faaliyetlere katılmalarını sağlayarak, öğrenim süresinde aldıkları bilgilere dayalı uygulama becerisi kazandırma çalışmalarını,

ğ) İşyeri: Öğrencinin eğitim gördüğü lisans programının gereklerine ve öğrenme çıktılarına uygun olarak uygulama yapabilecek, fiziksel ve nitelik olarak yeterli bulunan; fakülte öğrencilerinin eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, İşyeri Eğitimi yoluyla pekiştirdikleri, mal ve/veya hizmet üreten kamu kurumları ya da özel kuruluşları,

h) İşyeri Yöneticisi: İşyeri Eğitimi Protokolü’nü İşyeri Eğitimi’nin uygulanacağı yurtiçi/yurtdışı kamu veya özel sektör kurum veya kuruluşu adına imzalayan yetkili kişiyi,

ı) İşyeri Eğitimi Yetkilisi: İşyeri Yöneticisi tarafından görevlendirilmiş ve öğrencinin İşyeri Eğitimi alacağı alanda en az lisans derecesine sahip kişiyi,

i) İşyeri Eğitimi Öğrencisi: Fakültede Eğitim-Öğretim yapan ve İşyeri Eğitimi zorunluluğunu yerine getirecek öğrenciyi,

j) İşyeri Eğitimi Protokolü: İşyeri Eğitimi uygulamasıyla ilgili kontenjanları ve kuralları açıklayan ve İşyeri Eğitimi Yetkilisi ile Dekan tarafından imzalanan belgeyi ifade eder.

k) Staj: Dördüncü yarıyılın bitiminde öğrenim gördükleri lisans programının yürütüldüğü Ziraat Fakültesinde yapılan İşyeri Eğitimi I, öğrencilerin intibak işlemlerinde staj olarak değerlendirilecektir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Fakülte Dekanının İşyeri Eğitimi İle İlgili Görevleri

MADDE 5- Dekan; İşyeri Eğitimi organizasyonunun en üst yetkilisi ve yöneticisi olup görevleri aşağıdaki gibidir;

a) Fakülte İşyeri Eğitimi Kurulu’nu oluşturmak ve Fakülte İşyeri Eğitimi Koordinatörünü görevlendirmek,

b) Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonunungörevlendirmelerini yapmak,

c) Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu’nun önerileri doğrultusunda işyerinde denetimi yapacak öğretim elemanının görevlendirmesini yapmak,

ç) İşyerleri ile yapılacak İşyeri Eğitimi Protokolü’ne olur vermek.

 

Fakülte İşyeri Eğitimi Kurulu’nun Görevleri

MADDE 6

a) İşyeri Eğitimlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi için Fakülte İşyeri Eğitimi Koordinatörlüğünün faaliyetlerine koordinasyon ve rehberlik etmek,

b) Fakülte İşyeri Eğitimi Koordinatörlüğünün çalışmalarını denetlemek,

c) Gerekli gördüğü takdirde İşyeri Eğitimiyle ilgili anket, mülakat ve uygulamalar düzenlemek,

ç) Fakülte İşyeri Eğitimi Koordinatörlüğünce hazırlanan İşyeri Eğitimi değerlendirme sonuçlarını karara bağlamaktır.

 

Fakülte İşyeri Eğitimi Koordinatörlüğünün Görevleri

MADDE 7

a) Çalışma alanlarının saptanmasını, eğitim takviminin hazırlanmasını ve eğitimin planlanmasını, koordinasyonunu ve uygulanmasını sağlamak,

b) İşyeri Eğitimi protokolü, sözleşmeleri, anlaşma metinleri vb. dokümanları hazırlamak ve güncellemek,

c) İşyeri Eğitimi’nde kullanılacak basılı evrakların zamanında hazır hale gelmesini organize etmek,

ç) Fakülte İşyeri Eğitimi Kurulu’nun belirleyeceği görevleri yerine getirmek,

d) İşyeri eğitimlerinin yönetmelik, yönerge usul ve hükümlerine uygun olarak düzenli sürdürülmesi için gerekli önlemleri almak,

e) İşyeri Eğitimiyle ilgili olarak doğabilecek aksaklık ve problemleri çözmek, çözülemeyen aksaklıkları Fakülte İşyeri Eğitimi Kurulu’na iletmek,

f) İşyeri Eğitimi yapan öğrencilerin başarılarını ilgili Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu ile birlikte değerlendirmektir.

 

Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu’nun Görevleri

MADDE 8

a) Öğrencinin işyerindeki eğitiminin planlanmasını, koordinasyonunu, uygulanmasını ve gerekli görüldüğü takdirde işyerlerinde denetlenmesini sağlamak,

b) Üniversitenin sağladığı portal üzerinden İşyeri Eğitimi’ndeki öğrencileri izleyerek işyerinde geçirilen sürenin amaca uygun şekilde değerlendirilmesini sağlamak,

c) Bu konuda İşyeri Eğitimi Yetkilisi ile işbirliği yapmak ve sorunların çözümüne yardımcı olmak,

ç) İşyeri Eğitimi dosyasının sunulması için gerekli şartları hazırlamada öğrenciye rehberlik etmek,

d) İşyeri Eğitimi haftalık çalışma planı, öğrenci raporları ve/veya denetim raporlarına göre İşyeri Eğitiminin notunu belirleyerek öğrenci bilgi sistemine girilmesini sağlamak,

e) Öğrencilerin İşyeri Eğitimi kapsamındaki tüm etkinliklerinin amaca uygun şekilde yürütülmesini İşyeri Eğitimi Yetkilisi ile birlikte sağlamak,

f) Dönem boyunca gerekli görüldüğü hallerde plan ve günlük raporlar hakkındaki içerik/format ile ilgili değerlendirmelerine elektronik posta veya sesli/görüntülü iletişim yoluyla devam etmektir.

 

İşyeri Yöneticisinin Sorumlulukları

MADDE 9

a) İşyeri Eğitimi için öğrenci kabul edecek işyerinin kendi personeline sağladığı konaklama, beslenme ve sosyal imkânlardan mümkün olduğunca öğrencilerin de yararlanmasını sağlamaktır.

b) Öğrencinin İşyeri Eğitimi’ni, bu yönerge esaslarına ve işyeri kurallarına göre yapabilmesi için gerekli şartları taşıyan bir İşyeri Eğitimi Yetkilisi’ni görevlendirmektir.

 

İşyeri Eğitimi Yetkilisinin Görevleri

MADDE 10

a) Öğrencilerin fakültede almış olduğu teorik ve uygulama esaslı bilgi ve becerilerin iş ortamındaki uygulama çalışmaları ile pekişmesini sağlamak,

b) Öğrencinin haftalık çalışma planı ve sorumluluğunu belirlemek,

c) Öğrenciye işyerindeki mesleki ve etik sorumluluğu yüklemek,

ç) Öğrencilere meslek kavramını ve disiplinini kazandırmak,

d) Öğrencinin haftalık hazırladığı İşyeri Eğitimi dosyasını ve yaptığı faaliyetleri değerlendirmek,

e) İşyeri Eğitimi bitiminde, İşyeri Eğitimi değerlendirme formunu hazırlayıp Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonuna verilmek üzere ilgili bölüm sekreterliğine kapalı zarf içinde gizli olarak göndermektir.

 

İşyeri Eğitimi Öğrencilerinin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 11

a) İşyeri Eğitimlerini, İşyeri Eğitimi Sözleşmesi imzalanan kurumda yapmak zorundadırlar.

b) İşyeri Eğitimi süresince İşyeri Eğitimi Yetkilisi tarafından belirlenen haftalık çalışma planını uygulamakla yükümlüdürler.

c) İşyeri Eğitimi yapacakları işyerinin kurallarına-mevzuatına ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine uymak zorundadırlar.

ç) Günlük çalışma kayıtlarını içeren haftalık çalışma raporunu, bir sonraki haftanın ilk mesai günü bitimine kadar, İşyeri Eğitimi Yetkilisi’ne vermek zorundadır.

d) İşyeri Eğitimi’ne devam zorunludur. Öğrenci işyerinden izinsiz ayrılamaz. Hastalık, birinci derece yakınlarının vefatı vb. acil durumlar dışında izin kullanılamaz. İzinli olarak ayrılması gereken durumlarda İşyeri Eğitimi Yetkilisi tarafından onaylı izin formu düzenlenir ve İşyeri Eğitimi Dosyasında sunulur.

e) İşyerindeki sendikal etkinliklere katılamaz.

f) İşyeri Eğitimi kapsamında kabul edildikleri kurum veya işyerlerinde geçerli çalışma şartlarına ve kurallarına uyarak ve mesleki etkinliklere bizzat katılarak İşyeri Eğitimi süresince çalışmak zorundadırlar.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşyeri Eğitimleriyle İlgili Düzenlemeler

 

İşyeri Eğitiminin Özellikleri

MADDE 12

a) İşyeri Eğitimi; dördüncü yarıyılın bitiminde İşyeri Eğitimi I (8 AKTS uygulama) ve altıncı yarıyılın bitiminde İşyeri Eğitimi II (12 AKTS uygulama) olarak uygulanır.

b) İşyeri Eğitimi I; öğrencilerin bilgi, beceri ve deneyim kazanımlarını sağlama ve İşyeri Eğitimi II için altyapı oluşturma amacıyla, dördüncü yarıyılın bitiminde öğrenim gördükleri lisans programının yürütüldüğü Ziraat Fakültesinde yapılır.

c) İşyeri Eğitimi II; altıncı yarıyılın bitiminde öğrenim gördükleri lisans programı ile ilgili işyerlerinde yapılır.

ç) Öğrenciler, ISUBÜ Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15. ve 20. maddeleri gereği İşyeri Eğitimi’ne devam etmek zorundadırlar.

d) Başarısız öğrenciler İşyeri Eğitimi’ni başarılı oluncaya kadar bölüm tarafından uygun görülen işyerlerinde tekrar ederler.

e) Sınava katılamayan öğrencilerin mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kabul edilen öğrencilere sınav hakkı tanınır.

f) Genel not ortalaması 1.80’in altında olan veya alt dönemlerden en az 1 (bir) dersten devam zorunluluğu bulunan öğrenciler, İşyeri Eğitimi II’yi alamazlar.

g) İşyeri Eğitimi süresince, öğrenciler yüz yüze öğretimin ve devam zorunluluğun bulunduğu yaz okulu için başvuru yapamazlar.

 

İşyeri Eğitiminin Süresi

MADDE 13

a) İşyeri Eğitimi I, dördüncü yarıyıl bitiminde 30 iş günü, İşyeri Eğitimi II ise altıncı yarıyıl bitiminde 40 iş günü olarak uygulanır.

b) Öğrenciler İşyeri Eğitimi yapacakları yerin çalışma koşul ve saatlerine uyacak ve eğitimini İşyeri Eğitimi süresince tam zamanlı olarak işyerinde yapacaklardır.

c) Öğrenci, İşyeri Eğitimi’ne Fakülte tarafından belirtilen tarihte başlamak zorundadır.

 

İşyeri Eğitimi Başvurusu

MADDE 14- İşyeri Eğitimi Başvuru işlemleri;

a) İşyeri Eğitimi yapacak olan öğrenci için, İşyeri Eğitimi Yetkilisi ve Fakülte İşyeri Eğitimi Koordinatörlüğü tarafından İşyeri Eğitimi Sözleşmesi imzalanır. Sözleşme 3 (üç) nüsha olarak çoğaltılır ve taraflara verilir.

 

İşyeri Eğitimi Dosyasının Oluşturulması

MADDE 15- İşyeri Eğitimi süresince öğrencilerin hazırlayacağı İşyeri Eğitimi Dosyası aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulur.

a) Her öğrenci İşyeri Eğitimi Dosyası hazırlamak zorundadır. İşyeri Eğitimi’ne başlayan öğrenciler, fakülte internet sayfasından İşyeri Eğitimi Dosyasını temin ederler.

b) İşyeri Eğitimi Dosyası, öğrenci bilgilerinin bulunduğu kapak, İşyeri Eğitimi Sözleşmesi, İşyeri Eğitimi haftalık çalışma planı, öğrenci tarafından hazırlanmış imzalı ve onaylı haftalık raporlar, İşyeri Eğitimi Denetim Formlarından (yapılmış ise) oluşur. Dosya, İşyeri Eğitimi sonunda değerlendirme amacıyla Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu’na teslim edilir.

 

İşyeri Eğitimi Dosyasının Teslimi

MADDE 16- Öğrenciler İşyeri Eğitimi Dosyalarını, İşyeri Eğitimi’nin bitiş tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu’na teslim eder veya iadeli-taahhütlü posta yoluyla gönderir. Bu süre içerisinde dosyası teslim edilmeyen İşyeri Eğitimi geçersiz sayılır.

 

Meslek Hastalığı, Hastalık ve İş Kazası Halleri

MADDE 17

a) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanması Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yapılır. Bunun dışındaki durumlarda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25. maddesi hükümleri geçerlidir.

b) İşyeriEğitimi sırasında hastalanan ve hastalığı resmi kurumlarca belgelenen veya herhangi bir kazaya uğrayan öğrencinin sağlık raporu, öğrenci tarafından raporun bitim tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde Fakülte İşyeri Eğitimi Koordinatörlüğüne bildirilir. Bu durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu hüküm ve uygulamaları geçerlidir ve telafi durumunu Fakülte İşyeri Eğitimi Kurulu belirler.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşyeri Eğitimlerinin Değerlendirilmesi

 

İşyeri Eğitimi’nin Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması

MADDE 18- İşyeri Eğitimlerinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasında aşağıda belirtilen işlemler uygulanır;

a) Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu ilgili öğrencilerin İşyeri Eğitimi’nin bitiminde İşyeri Eğitimi çalışmalarını değerlendirir ve Fakülte İşyeri Eğitimi Koordinatörlüğüne yazılı olarak iletir.

b) Fakülte İşyeri Eğitimi Koordinatörlüğünce organize edilen değerlendirme işleminde; İşyeri Eğitimi değerlendirme formu, Denetçi Öğretim Elemanı denetim formları (yapılmış ise), öğrenci tarafından hazırlanmış imzalı ve onaylı haftalık raporları ve öğrencilerin sunumları dikkate alınır.

c) Eksik bulunan İşyeri Eğitimi aynı veya farklı işyerinde tamamlatılır ya da İşyeri Eğitiminin tamamı yeniden yaptırılabilir.

ç) İşyeri Eğitiminden başarılı olan öğrenciler Üniversite not sistemine Geçti (G), başarısızlık veya devamsızlıktan kalan öğrenciler ise Kaldı (K) şeklinde işlenir.

d) İşyeri Eğitiminin başarısını ölçme ve değerlendirmede, İşyeri Eğitimi faaliyeti sonunda öğrencinin değerlendirme notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Değerlendirmede aşağıda belirtilen oranlar kullanılır. Değerlendirme notu,


I) İşyeri Eğitimi I için İşyeri Eğitimi Dosyasının sunum ve değerlendirme sınavından alınan değerlendirme notunun tamamından,


II) İşyeri Eğitimi II için ise; İşyeri Eğitimi Dosyasının sunum ve değerlendirme sınavından alınan değerlendirme notunun %60’ı ile İşyeri Eğitimi Yetkilisinin değerlendirme notunun %40’ının toplamından oluşur.

 

Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz Hakkı

MADDE 19- Öğrenciler İşyeri Eğitimi değerlendirme sonuçlarına, ilanından itibaren yedi (7) gün içinde Fakülte İşyeri Eğitimi Koordinatörlüğüne dilekçeyle başvurarak itiraz edebilirler. İtirazlar Fakülte İşyeri Eğitimi Kurulu tarafından incelenerek, başvuru tarihi bitiminden itibaren en geç on beş (15) gün içinde karara bağlanır.

 

Öğrencilerin Disiplin İşlemi

MADDE 20- Öğrenciler, işyerlerinin çalışma saatleri ile disiplin ve iş güvenliği kurallarına uymak zorundadırlar. Öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri İşyeri Eğitimi sırasında da geçerlidir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

İşyeri Eğitimlerinin Denkliği

MADDE 21- Başka bir Yükseköğretim Kurumundan gelen öğrencilerin geldikleri Fakültede yaptıkları İşyeri Eğitimlerinin geçerlilikleri, ilgili bölümün intibak komisyonun görüşü alınarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 

İşyeri Eğitimi Süresince Öğrenciye Ödenecek Ücret

MADDE 22- İşyeri Eğitimi Öğrencilerine, İşyeri Eğitimi süresince üniversite tarafından herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz.

 

Gece Çalışması

MADDE 23- İşyeri Eğitimi Öğrencileri, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olarak devamlı statüde gündüz çalışmak zorundadır. İşyerlerinin üretim planı nedeniyle düzenlenecek gece vardiyası çalışmalarına katılamazlar. Gece vardiyası çalışmalarına katılan öğrencilerin yasal sorumluluğu öğrenci ve işyerine aittir. Öğrenciler günde sekiz (8) saatten fazla çalıştırılamazlar.

 

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 24

a) Bu yönergeye bağlı olarak Fakülte Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü protokol, sözleşme, anlaşma metinleri vb. dokümanlar Fakülte İşyeri Eğitimi Koordinatörlüğünce hazırlanır.

b) İşyeri Eğitimi Uygulama Esaslarının yürürlüğe girdiği tarihten önce staj, işyeri eğitimi gibi faaliyetlere başlamış olan öğrencilere Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretimi Staj Yönergesi hükümleri uygulanır.

 

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 25- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, senato kararları ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 26-Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 27- Bu yönerge hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.