Zootekni; ekonomik olarak hayvan ve hayvan ürünleri üretmek üzere evcil hayvanların yetiştirilmesi, çoğaltılması, bakım-beslenmesi ve ıslahı konuları ile uğraşan bir bilim dalıdır.

Zootekni Bölümü'nün Amaç ve Hedefleri

Zootekni Bölümü’nün amacı, çiftlikten sofraya sağlıklı ve yeterli hayvansal gıda üretimi ile toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi için nitelikli araştırmalar yapmak, yeterli bilgi ve beceriye sahip, girişimci ve donanımlı, mesleğin evrensel niteliklerini taşıyan ve bilime katkı sağlayan Zooteknist Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.

Bölümün ana hedefleri; hayvancılık alanında hizmet verecek zooteknist/ ziraat mühendisleri yetiştirmek, bilim insanı yetiştirmek, ARGE faaliyetleri planlayarak ve yürüterek hayvancılık bilimine bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapmaktır. Bu kapsamda lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim vermekte, konu alanında araştırmalar planlamakta ve yürütmekte, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi desteği sağlamaktadır.

Fiziksel Yapı

Zootekni Bölümü yapısı içinde yer alan Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı, Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı ve Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı mevcuttur. Zootekni Bölümü'nün eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetleri Ziraat Fakültesi yerleşkesi içindeki hayvancılık işletmelerinde yürütülmektedir.